Found: 818  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) โครงการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ภาครัฐตามโครงการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน (เภสัชศาสตร์...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย], 2539.
เลขเรียกRS101 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ คณะเภสัชศาสตร์ : 10 ปี แห่งความก้าวหน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / [บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียกLG395.T5.อ834ภ อ834 2546,QV19 ม246ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ เภสัชฯ มหาสารคาม บรรณาธิการ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง...[และคนอื่น ๆ] ; คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552.
เลขเรียก378.05 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แลงเกวจ เซ็นเตอร์ แอนด์ แอดเวอร์ทิสเมนท์, [2556?], [2013?]
เลขเรียกQV11.JT3 จ683ศ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีแห่งการก้าวเดินอย่างมั่นคง 10 ปีแห่งการยืนยงอย่างทรงคุณค่า / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชา, 2560.
เลขเรียกQV19 ม246วล 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีแห่งการก้าวเดินอย่างมั่นคงแห่งการยืนยงอย่างทรงคุณค่า. / น้ำฟ้า เสริมแก้ว, ธิพาพรรณ พลายด้วง ;บร...
ชื่อผู้แต่งน้ำฟ้า เสริมแก้ว.
พิมพลักษณ์กนครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น / [สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าฯ, 2556.
เลขเรียกLG395.ท9จ7 จ78 2556,QV22.JT3 จ683 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2511-2524 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2524.
เลขเรียกRM107 ม251 2511-24,QV19 ม246ป 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538 / คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ [ใน] คณะกรรมการจัดงานฉล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์ KKT, 2538.
เลขเรียกLG395.T5.ข285ภ ข285ส 2538,QV19 ม246ขป 2538,378.1 ข19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะ, 2535.
เลขเรียกQV19 ม246ส 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 20 เรื่องราวแห่งความภูมิใจ = Proud stories / คณะเภสัชศา...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียกLG395.T5.U26 ม246ภส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะ, [2548]
เลขเรียกLG395.T5.ข285ภ ข285ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / บังอร ศรีพานิชกุลชัย...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งบังอร ศรีพานิชกุลชัย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี องค์การเภสัชกรรม
ชื่อผู้แต่งองค์การเภสัชกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์องค์การเภสัชกรรม, 2534.
เลขเรียกRS141.75.T5 อ114,QV1 อ114ย 2534,354.593092 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2538.
เลขเรียกLG395.T5.ม251ภ ม251 2537,QV19 ม246ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา