Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพศศึกษาโดยใช้ทักษะชีวิตเป็นฐานความคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร = Developmen...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา วงษ์สวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียกว378.199 ก426ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียกLC315.T5 อ911 2561,001.4 อ911ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียกLC315.T5 อ74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โมเดลเลิฟ (Love model) : โมเดลสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ / เอมอัชฌา (รัตน์ริมจ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559.
เลขเรียกLC315.T5 อ-ค 2559,158.42 อ911ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองตามแนวคอนสตรัคติวิสต์วิชาเพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว สำหรั...
ชื่อผู้แต่งสรัญญา ลำลึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558.
เลขเรียกวจ 613.9 ส349ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชน เ...
ชื่อผู้แต่งเกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2555.
เลขเรียกวจ 613.9 ก812ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่อง 1. ทัศนคติต่อบริการทางเพศ ความเชื่อ อำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุข...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา อนุสันติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกWC503 ส7ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ของครูผู้ส...
ชื่อผู้แต่งศิริพร พุทธรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกWC503.6 ศ646 2541,614.59930712 ศ463ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการสอนชุดการเรียนการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองตามแนวคอนสตรัคติวิสต์วิชาเพศศึกษาและสุขภาพในครอบครั...
ชื่อผู้แต่งสรัญญา ลำลึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558.
เลขเรียก613.9 ส349ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางในการส่งเสริมชีวิตและครอบครัวระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานกิจการพิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2539.
เลขเรียกHQ755.85 ส63,ส. ทบ. ป4น8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา