Found: 1,067  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรี...
ชื่อผู้แต่งพลสิทธิ์ แววศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกHQ77.2.T5 พ4ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกHQ1750.55 .ผ745 2547,305.4 ผ 762 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียกHQ1180 ผ785,305.4 ผ 762 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ" : สูจิบัตรสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการ ; วันที่ 13-15 ตุลาคม 2551 ณ คอนเวนชั่น เ...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการ "วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ" (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, มูลนิธิ, 2551
เลขเรียก613.907 ส116ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ / กุลภา วจนส...
ชื่อผู้แต่งกุลภา วจนสาระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
เลขเรียกHQ56 ก725 2554,613.907 ก476ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(กล้า) คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ / คณะทำงาน, ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต, 2555.
เลขเรียกHQ35 ก313 2555,306.7 ก313 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปัญหา..ผู้หญิงน่ารู้/ ภาวรี ฉัตรกุล.
ชื่อผู้แต่งภาวรี ฉัตรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เค & พี บุ๊คส์, 2545.
เลขเรียกRA 778 ภ476ห 2545,613.9 ป464ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เพศศึกษานารี 2000 / เสรี วงษ์มณฑา.
ชื่อผู้แต่งเสรี วงษ์มณฑา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิร์ล, 2542.
เลขเรียก158.2 ส929ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ (แต่ไม่เคยรู้ เพราะหลงนึกว่ารู้ ๆ ดีกันอยู่แล้ว) / ธาวิต สุขพานิช.
ชื่อผู้แต่งธาวิต สุขพานิช.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : พ๊อพบุ๊คส์ พับบลิค, 2544.
เลขเรียกHQ1181.ท9 ธ65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง65 คำถามที่เด็กผู้ชายสนใจ / ยูน ฮี จอง ; ธนวดี บุญล้วน แปล.
ชื่อผู้แต่งยูน, ฮีจอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2551.
เลขเรียกHQ775 ย7ห 2551,305.230 ย415ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 Things about kiss. ราสเบอร์รี [Text]
ชื่อผู้แต่งราสเบอร์รี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน 2548
เลขเรียก613.9 ร457
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ความจริงเรื่องเซ็กซ์ (ที่เขาหรือเธอไม่เคยกระซิบบอกคุณ) / โดย ฮิโรกิ text
ชื่อผู้แต่งฮิโรกิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556
เลขเรียกHQ56 ฮ456 2556,613.96 ฮ31ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbout a sex--X--X (1) (ฉบับที่คุณอยากรู้) / [เนาวรัตน์ ไกรฤกษ์ ; บรรณาธิการ เนตรนภา แก้วแสงธรรม, ศิ...
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอชพี, 2545.
เลขเรียกHQ21 น836 ล.1,613.95 น854อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbout a sex--X--X (2) (ฉบับที่คุณไม่อยากรู้) / [เนาวรัตน์ ไกรฤกษ์ ; บรรณาธิการ เนตรนภา แก้วแสงธรรม ...
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอชพี, 2545.
เลขเรียกHQ21 น836 ล.2,613.95 น854อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา