Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[นิคส์] = NICS : เขตปลอดโสเภณี? / จรรยา เศรษฐบุตร, สุภาณี เวชพงศา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกHQ242.56 น552 2537,306.74 จ148ข 2537
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSex issue / ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกHQ23 อ443,303.4 อ444 ล.11
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามโลกีย์ : ฉบับคู่มือเข้าใจชีวิต / ศีลปาโล.
ชื่อผู้แต่งศีลปาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550.
เลขเรียกBQ 4570.L6 ส7ก6 2550,294.3144 ส 759 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์เรื่องกามในพระพุทธศาสนาเถรวาท / พระครูปลัดสุกันยา ฮาดภักดี
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดสุกันยา ฮาดภักดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางเพศในสังคมพุทธ / ส. ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์, 2475-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสันติประชาธรรม, 2538.
เลขเรียกBQ4570.E8 ส113จ 2538,306.7 ส111จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 : อมตธรรมจากสายน้ำพระราชหฤทัย / สิริวรุณ text
ชื่อผู้แต่งสิริวรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพทุธศาสนา, 2560
เลขเรียกDS586 ส732ท 2560,294.341 ส732ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไม "คนอีสาน" ในอดีตจึงใช้ผ้าซิ่นห่อคัมภีร์ใบลาน = Why was a femele lower garment used as a wrappe...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกDS568 .ส7357 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัณเฑาะก์ในคัมภีร์เถรวาท : กรณีศึกษาปัญหาการบวชในสังคมไทย / พระระพิน พุทธิสาโร (ด้วงลอย) = Transgend...
ชื่อผู้แต่งพระระพิน พุทธิสาโร (ด้วงลอย)
เลขเรียก294.37 พ265บ 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยทางพุทธศาสนาต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึก...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ กาบเครือ.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก613.950712 ก631ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผิดที่ไม่รู้/ ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2551.
เลขเรียกBQ 5495 ด319ผ 2551,294.3144 ด112ผ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงห้ามเข้า : จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย / จิตติมา ภาณุเตชะ, ณัฐยา บุญภักดี, บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2548
เลขเรียกBQ4570.W6 ผ7 2548,305.42 ผ749ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระ (แอบ) มีเซ็กซ์สมัยพุทธกาล / โดย ดังตรึม
ชื่อผู้แต่งดังตรึม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Higher Press, 2549.
เลขเรียกBQ4570.ก63 ด63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนากับปัญหาทางเพศและสีกากับผ้าเหลือง / ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553.
เลขเรียกBQ4570.W6 ส74,294.3013 ส11พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา