Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สมควร กวียะ
ชื่อผู้แต่งสมควร กวียะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สกสค., 2553
เลขเรียกHQ1075.5.T5 ส233ส 2553,323.34 ก321ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสุราในโลกไร้พรมแดน / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นพพล วิทย์วรพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558.
เลขเรียกวจ HV5600.55 ก445,WM274 bก445 2558,382.4 ก271 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา : กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / โดย...
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ พรหมพันธุม, 2512-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHD6192.55 พ4ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโครงการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์/ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2539?
เลขเรียกRA644.A25 ส691ค 2539?,616.9792 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรศึกษา = Population education / ทัศนีย์ ทองสว่าง.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ทองสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544.
เลขเรียกHB881 .ท65 2544,304.6 ท364ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาผู้หญิง : ปัญหาของผู้หญิงหรือปัญหาของใคร / สุชี[ลา] ตันชัยนันท์.
ชื่อผู้แต่งสุชี[ลา] ตันชัยนันท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ผลึก, 2533.
เลขเรียกHQ1233 ส72,305.52 ส763ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ป., 2539.
เลขเรียกHQ242.55.A5 ส63,344.046 ค691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย / วราภรณ์ แช่มสนิท.
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ แช่มสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551.
เลขเรียกHQ21 .ว46 2551,613.9 ว17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย/ วราภรณ์ แช่มสนิท
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ แช่มสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, แผนงานสร้างเสริมสภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกHQ 21 ว319ว 2551,613.907 ก172ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ (ครั้งที่ 8 : 2544 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียกRA 644 .A25 ก27ส 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ / ทวีศักดิ์ เผือกสม.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ เผือกสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : Illumination editions, 2561
เลขเรียกR611.T5 ท228 2561,WZ70.JT3 ท228 2561,610.9593 ท173ช 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพศวิถีในสื่อนิยม : บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ / พิมลวัลย์ บุญมงคล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกHQ56 .พ74 2551,306.77 พ36พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางแรงงานหญิงจากประเทศเพื่อนบ้านสู่ธุรกิจการค้าบริการทางเพศในประเทศไทย / กฤตยา อาชวนิจกุล, พรสุข...
ชื่อผู้แต่งกฤตยา อาชวนิจกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียกHD6192.55 ก4 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ: การให้ความสำคัญแก่สิทธิมนุษยชนและเพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข ; ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (ศรทส.), 2553.
เลขเรียกHQ56 น781 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556-2559.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556.
เลขเรียกHQ1180 ผ932 2556/2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา