Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สมควร กวียะ
ชื่อผู้แต่งสมควร กวียะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สกสค., 2553
เลขเรียกHQ1075.5.T5 ส233ส 2553,323.34 ก321ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
เลขเรียกKPT966 ร171 2561,658.45 ว176ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสุราในโลกไร้พรมแดน / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นพพล วิทย์วรพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558.
เลขเรียกวจ HV5600.55 ก445,WM274 bก445 2558,382.4 ก271 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา : กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / โดย...
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ พรหมพันธุม, 2512-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHD6192.55 พ4ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ : คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ, บรรณาธ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, [2556].
เลขเรียกHB1054.55.A3 ก64 2554,613 ก279 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้บริการอนามัยการเจริยพันธุ์ : คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรม...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
เลขเรียกHQ763.6 ก64 2556,WP100 ก6 2556,610.73678 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโครงการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์/ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2539?
เลขเรียกRA644.A25 ส691ค 2539?,616.9792 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาผู้หญิง : ปัญหาของผู้หญิงหรือปัญหาของใคร / สุชี[ลา] ตันชัยนันท์.
ชื่อผู้แต่งสุชี[ลา] ตันชัยนันท์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ผลึก, 2533.
เลขเรียกHQ1233 ส72,305.52 ส763ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิง ผู้ชายและงบประมาณรัฐ = An overview on gender budgeting / โดย เมทินี พงษ์เวช
ชื่อผู้แต่งเมทินี พงษ์เวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2549.
เลขเรียกHJ2009 ม729ผ 2549,305.4 ม729ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองผ่านเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย : ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิง / กฤตยา อาชวนิจก...
ชื่อผู้แต่งกฤตยา อาชวนิจกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมเพศวิถีศึกษา, 2558.
เลขเรียกHQ1180 ก276,WP100 ก4ม 2558,613.0424 ก276ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ / กฤตยา อาชวนิจกุล...[แ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกHD8700.55 ร65,WP140 ม5 no.327 2550,331.62 ก17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ป., 2539.
เลขเรียกHQ242.55.A5 ส63,344.046 ค691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย / วราภรณ์ แช่มสนิท.
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ แช่มสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551.
เลขเรียกHQ21 .ว46 2551,613.9 ว17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย/ วราภรณ์ แช่มสนิท
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ แช่มสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, แผนงานสร้างเสริมสภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกHQ 21 ว319ว 2551,613.907 ก172ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ (ครั้งที่ 8 : 2544 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียกRA 644 .A25 ก27ส 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา