Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการชุมชนในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย / คณิต เขียงวิชัย.
ชื่อผู้แต่งคณิต เขียววิชัย.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.
เลขเรียกGV181.46 .ค35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของเพลงพื้นบ้านและคุณลักษณะต่อการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา เพลงอีแซว ช...
ชื่อผู้แต่งจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกML3758.ท9 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง เพลงบอก เพลงพื้นบ้านภาคใต้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / โดย...
ชื่อผู้แต่งจตุพร จันทร์เรือง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกML345.ท9 จ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านจังหวัดอ่างทอง : กรณีศึกษาผลงานเพลงของพ่อเพลงมังกร บุญเสริม / โดย ดารากร บุญ...
ชื่อผู้แต่งดารากร บุญสม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกPL4158.8 ด64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบโวหารในเพลงพื้นบ้าน / โดย อนงค์นาฏ เจือจันอัด และมาโนชญ์ ผลทวี.
ชื่อผู้แต่งอนงค์นาฏ เจือจันอัด.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
เลขเรียกM1825.ท9 อ32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมนครปฐม / โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัย : ชุมนุมนิสิตเก่าฯ, 2525].
เลขเรียกDS589.น2 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม นครปฐม / มหาวิทยาลัยศิลปากร, ชุมนุมนิสิตเก่า จุฬาลงก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525.
เลขเรียกDS589 . N3 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรวบรวมนิทานและเพลงพื้นบ้าน ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / โดย ชฎารัตน์ สุนทรธร...
ชื่อผู้แต่งชฎารัตน์ สุนทรธรรม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
เลขเรียกGN635.ท9 ช24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง และตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหว...
ชื่อผู้แต่งเกื้อกมล พฤกษประมูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, [25--?].
เลขเรียกGR312 ก85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เก...
ชื่อผู้แต่งแสนรัก บัวทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1528 ส83 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงลำตัดคณะหวังเต๊ะ : การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร / โดย น้ำผึ้ง มโนชัยภักดี.
ชื่อผู้แต่งน้ำผึ้ง มโนชัยภักดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกP35.5.ท9 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำซอสะล้อปินวรรณศิลป์แผ่นดินล้านนา / ลำดวน สุวรรณภูคำ
ชื่อผู้แต่งลำดวน สุวรรณภูคำ
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
เลขเรียกML541.T5 ล333ก 2558,781.62 ล214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำนลครูกำนัลคุณ : รวมบทความคัดสรรด้านเพลงพื้นบ้านเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ปูชนียาจารย์ด้านเพลงพื้นบ้านศ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกML3758.ท9 ก65 2558,782.42162 ก574 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุดหาล่าเพลงไทย : รวมบทเพลงมโหรีโบราณ / ศูนย์สื่อดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกM1824.ท9 ม54 2540,780.264 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน-ล้านนา / สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกM1824.ท9 ส63,781.629591 ส661ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา