Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. การชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกของเขาทราย - กรีแขน 2. ผ้ากาสาวพัสตร์ 3. หนูน้อยเทมเบอร์ลีน (...
ชื่อผู้แต่งบริษัทการบินไทย
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. ลิกไนต์ (ความรู้คือประทีป) 2. วันอาสาหบูชา 3. ฝึกจิตภาวนาเบื้องต้น [Video] / มหาวิทยาลัยรามคำแห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. วุฒิสมาชิก 2. แม่น้ำแม่กลอง (สารคดีบ้านเรา) 3. เพลงฉ่อย 4. อาชีพนักปกครอง(อนาคตมหาวิทยาลัยและอาชี...
ชื่อผู้แต่งสทท.พิษณุโลก
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. สมเด็จพระเทพฯ กับงานพัฒนาชนบท 2. การวิ่งกับระบบขับถ่าย (วิ่งสู่ชีวิตใหม่) 3. สุนัข (ของดีของไทย) ...
ชื่อผู้แต่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA little something
ชื่อผู้แต่งสิรินาฏ สายประสาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รัตน, 2558.
เลขเรียกAC159 ส731ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องHello.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเบอร์ด้า (ประเทศไทย), 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องMICROFROM - เพลงบอกสงกรานต์ - ความรู้เรื่องโรคเอดส์ [Video]
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRestart Boy สมัชชา หมา แมว แมลงสาบ / ว. แหวน (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งว. แหวน (นามแฝง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาย เอ็ม ศรี เอทีฟ , 2557.
เลขเรียก001 ว-R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTQM for SMEs / วิฑูรย์ สิมะโชคดี.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2548.
เลขเรียกHD62.15 .ว639 2548,338.64 ส125ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTQM ภาคปฏิบัติ : เทคนิคการแก้ปัญหาแบบ สึยาม่า / เรียบเรียงโดย ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์.
ชื่อผู้แต่งปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
เลขเรียกHD62.15 ป46,658.4013 ป459ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการประกันภัย / สุชีรา ธนาวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งสุชีรา ธนาวุฒิ.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 2556.
เลขเรียกHG8051 ม72 2537,368 ส615ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการช่างไทย/การจัดตำแหน่งงานในองค์กร/การบริหารแผนโครงการระหว่างจังหวัดและอำเภอ/กินอย่างฉลาด [Video] ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา