Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA risk scores for predicting prevalence of diabetes and pre-diabetes in the LAO population / Souphap...
ชื่อผู้แต่งSouphaphone Louangdouangsithidet, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกลุ่มข้อมูลปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานด้วย self-organizing map (som) / วีระศักด...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ ชนะมาร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ข...
ชื่อผู้แต่งเสกสันติ์ จันทนะ
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวจ 616.46 ส82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานในผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติระยะก่อนเป็นเบาหวาน...
ชื่อผู้แต่งแสงทิพย์ อินทรสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2551.
เลขเรียกWK810 ส8ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตน...
ชื่อผู้แต่งอรุณีย์ ศรีนวล
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก616.462 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันโรคเบาหวาน อำเภอสวนผึ้...
ชื่อผู้แต่งสันติ เข็มทอง
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 616.46 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคเบาหวานของประชากรกลุ...
ชื่อผู้แต่งถาวร สุรศร
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 616.46 ถ65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานของบุคลากรในโรงพยาบาลห้วยคด จังหวัดอุทัยธานีโดยใช้ Diabetes ris...
ชื่อผู้แต่งนิษากรณ์ จิระอาระยากูล.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / เย็นฤดี แก้วพิทั...
ชื่อผู้แต่งเย็นฤดี แก้วพิทักษ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2551.
เลขเรียกRA645.D5 ย7ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองให้ความรู้และติดตามในผู้ที่มีความเสี่...
ชื่อผู้แต่งภัทร์วรินทร์ ชามะรัตน์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโปรแกรมการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดที่ 2 ของสถานีอนามัยบ้านโคราช ตำบลรางหวาย...
ชื่อผู้แต่งรุ่งรัตน์ กล่ำสนอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกRA645.D5 ร72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์ความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานโดยวิธีแบบจำลองสมการโครงสร้าง [electronic resource] = Diabete...
ชื่อผู้แต่งจารุพร สฤษฎิ์สุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานร่วมกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ = DEVELOPMEN...
ชื่อผู้แต่งวาลีรัตน์ ใจบุญ
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกRA975.5.D5 ว486ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนและควบคุมตนเองเพื่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโ...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ บุรีเลิศ
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบคลินิคเคลื่อนที่ในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จังหวัดนครศร...
ชื่อผู้แต่งจุฬาวัลย์ ชนะสุข.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกWA546.JT3 จ7ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา