Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เคล็ดลับอยู่กับเบาหวาน (อย่างมีความสุข) / กองบรรณาธิการ"ใกล้หมอ" ; [เรียบเรียงโดย เอื้อมพร สกุล...
ชื่อผู้แต่งเอื้อมพร สกุลแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2548.
เลขเรียกWK810 อ935 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPrevention of cardiovascular complications by nicardipine and cilazapril in diabetic rats / Kamonat...
ชื่อผู้แต่งKamonate pukdeebamroong.
พิมพลักษณ์1997.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเท้าเบาหวาน : ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล / ชยพล ศิรินิยมชัย.
ชื่อผู้แต่งชยพล ศิรินิยมชัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์(1992), 2563.
เลขเรียกRC 660 ช189ก,WK835 .ช434 2563,617.585 ช189ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยเส้นใยสังเคราะห์ : การทบทวนอย่างเป็นระบ...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์, 2556
เลขเรียกWK 835 อ177ก 2556,616.462 อ366ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนใ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ โสพัฒน์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 616.46 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของพระสงฆ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน = The de...
ชื่อผู้แต่งเจษฎากร โนอินทร์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกRA645.D5 จ755ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานในเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลทุ่งกุลา อำเ...
ชื่อผู้แต่งดารัตนา วิถาทานัง
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 616.46 ด64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุนีย...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ เก่งกาจ
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมพลังอำนาจตนเองในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบ...
ชื่อผู้แต่งศิริพร ธรรมมีภักดี
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 616.46 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์ เทพ หิมะทองคำ [Text]
ชื่อผู้แต่งเทพ หิมะทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิทยพัฒน์ 2540
เลขเรียกWK810 ค181 2540,616.462 ท595ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์ / เทพ หิมะทองคำ และคณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543
เลขเรียกRA645.D5 ค181 2543,WK810 ท7ค 2543,616.462 ค17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน เทพ หิมะทองคำ และคณะ ; บรรณาธิการ รัชตะ รัชตะนาวิน และ ...
ชื่อผู้แต่งเทพ หิมะทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาพัฒน์, 2548.
เลขเรียกRA645.D5 ท596 2548,WK810 ค181ค 2548,616.46 ค56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ...
ชื่อผู้แต่งสมพร นากลาง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคนอ้วน ห่างไกลเบาหวาน / จรุณี ศิริเทพทรงกลด
ชื่อผู้แต่งจรุณี ศิริเทพทรงกลด
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ใบบัว, 2552
เลขเรียกWK835 จ172 2552,616.398 จ172ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา