Found: 4,401  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สภาเมือง" การบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น / ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สังคมต้องการคนเก่งที่เป็นคนดี" และ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" / ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2555.
เลขเรียกHN 720 .C6 พ95 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี = One municipality, one good practice : เอกสารประมวลโครงการตัวอย่างที่ดีจา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... [และอื่น ๆ], 2552.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง. [text]
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คบไฟ 2544.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ธ286ป 2544,352.0593 ธ11ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550.
เลขเรียกJS7153.2.A5 ธ37 2550,352.0593 ธ11ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง : รายงานกิจการเทศบาล ตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2531-2535 / เทศบาลตำบลบ้า...
ชื่อผู้แต่งเทศบาลตำบลบ้านบึง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : เทศบาลตำบลบ้านบึง, 2535.
เลขเรียก320.854 ท657ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง53 ปี เทศบาลเมืองเพชรบุรี / [เทศบาลเมืองเพชรบุรี].
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี? : วรวุฒิการพิมพ์, 2531].
เลขเรียกDS589.พ7 ห65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2539 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียกJS7153.2 A2 ธ74ก7 2539,352 ธ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunication in nursing / Julia Balzer Riley.
ชื่อผู้แต่งBalzer-riley, Julia w.
พิมพลักษณ์St. Louis, Mo. : Elsevier, c2017.
เลขเรียกPL4209.4 ต389 2559,WY87 B198c 2017,610.730699 R573C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2537?].
เลขเรียก342.089 ก 013 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และ พระราชบัญญัติ เทศบาล / สมถวิล ศิริกุลวัฒนา
ชื่อผู้แต่งสมถวิล ศิริกุลวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, (254-).
เลขเรียก352 ส248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / พลประสิทธิ์ ฤ...
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544?]
เลขเรียกKPT3660 พ441ก 2544?,342.089 พ441ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2517 / กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งมหาดไทย, กระทรวง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2517.
เลขเรียก324.2 ม192ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา