Found: 89  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / เสาวพร เมืองแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
เลขเรียก372.3 ส5176ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สี่มหาศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด, 2554
เลขเรียกLB1950 อ881ก ป.3 2554?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สี่มหาศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด, 2554
เลขเรียกLB1950 อ881ก ป.6 2554?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ สำหรับผู้สอน : หนังสือเรียน...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา นาคเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท., [2554]
เลขเรียกLB1950 อ881บ ป.1 2555?,372.82 อ112ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คู่มือครู : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระก...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา นาคเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท., [2554]
เลขเรียกLB1950 อ498ก ป.2 2554?,372.82 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา นาคเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท., [2554]
เลขเรียกLB1950 อ498ก ป.4 2554?,372.82 อ112กง 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมการเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้น...
ชื่อผู้แต่งประภาส แต้มทอง
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์, 2555
เลขเรียก372.1 ป191ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู...
ชื่อผู้แต่งนันทพร นพรัตน์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 004 น63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาเทคโน...
ชื่อผู้แต่งภัทรียา เถื่อนเทียม.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก371.334 ภ114ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียน เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี พิกุลทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2553.
เลขเรียกวจ 372.358 ส875ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการป้องกันการดูแลรักษาข...
ชื่อผู้แต่งรัชฎาภรณ์ เรืองฤทธิ์, 2507-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับ...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ แป้นงาม.
พิมพลักษณ์นครนายก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก, [2561?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบเกมการสอน 3 มิติ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวจ 371.39445 ก62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา