Found: 2,931  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกHC79.I55 ศ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 / ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2560
เลขเรียก352.380285 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547-2549 / [มหาวิทยาลัยขอน...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ รางวัลเจ้าฟ้าไอที / คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2558
เลขเรียก006.3 ค121ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สานสร้างไอซีที เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า / กระทรวงเท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2546]
เลขเรียก351.593 ทก02ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานสร้างไอซีทีเพื่อคุณภาพชีวิตทีดีกว่า / สำนักงานปลัดกระ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานปลัดกระทรวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547.
เลขเรียก354.75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที [electronic resource] / ชนารัตน์ คำอ่อน, อัจฉรา...
ชื่อผู้แต่งชนารัตน์ คำอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [254-].
เลขเรียกLB2395.7 ช3สeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที ฉบับผู้บริหาร [electronic resource] / ชนารัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งชนารัตน์ คำอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2545.
เลขเรียกLB2395.7 ช36สeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที ฉบับผู้บริหาร / ชนารัตน์ คำอ่อน, อัจฉรา รัตนวงษ์.
ชื่อผู้แต่งชนารัตน์ คำอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกT163.T5 ช36 2545,371.33 ช149ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ / ฤทัย จงสฤษดิ์, วันทนา รู้หลัก และปริทัศน์ เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2548.
เลขเรียกLB1049 ห159 2548,005.107 ห15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 100 ชีวิต นักเรียนทุนไทยด้านไอที...ในแดนภารตะ/ ฤทัย จงสฤษดิ์ ;บรรณาธิการ วันทนา รูหลัก, ปริท...
ชื่อผู้แต่งฤทัย จงสฤษดิ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548.
เลขเรียกLB 2339 ฤ176ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001...โลกดิจิทัลของคนธรรมดา / ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก004 ห153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ศัพท์ IT สำหรับนักบริหาร / พิมล สว่างสมุทร บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ปี สำนักข่าวไทย : ไอที / องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2541?
เลขเรียกHC79.I55 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา