Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องอาหารท้องถิ่นปลาหมำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โ...
ชื่อผู้แต่งประภาช วิวรรธมงคล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB1028.3 ป455 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทร...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ลายเสมา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1027 .ส63 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการเ...
ชื่อผู้แต่งสาลินี อุดมผล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1027 .ส64 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548.
เลขเรียกP91.5.T5 ก75 2548,302.2 ก58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น = Communication in rural development / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียกP91.5.T5 ก75 2542,302.23 ก58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารเทศบาลเมืองไร่ขิง / โดย อำพร พงษ์พยัคเลิศ.
ชื่อผู้แต่งอำพร พงษ์พยัคเลิศ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกG70.212 อ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามครั้งที่ 2 เรื่องโครงการการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีท้องถิ่น...
ชื่อผู้แต่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร รุ่นที่ 9.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ เพชรนิล
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLC5225.R47 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้พิ...
ชื่อผู้แต่งธเนศ ปานอุทัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1027 ธ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุนชนโดยใช้แห...
ชื่อผู้แต่งชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1027 ช35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด.../ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกDS562 ว394,306 ว394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542.
เลขเรียกDS589.ก3 อ65 2542,915.9304 ว113กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.น25 ค4ว,305.09593 ว394นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา