Found: 961  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บท ความ เพื่อการ ฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี / มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553.
เลขเรียกLG395.ท9ท721 ห65,378.593 ท592ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มจธ. กับนวัตกรรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ธ ห556 ล.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มจธ. กับนวัตกรรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ธ ห556 ล.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความเพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มธจ. กับนวัตกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPostharvest newsletter.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2545-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 5 : 2554 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกH62.5.T5 ก485 2554,300.72 ส116พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e- Education) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีประส...
ชื่อผู้แต่งบัวบุตรี ศิริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษาขั้น...
ชื่อผู้แต่งถาวร พอสม
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : 2557.
เลขเรียก371.334 ถ227ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการประเมินหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ที่มีต่อผลการฝึกอบรม ของโรงงานอุตสาหกรรม / สุทธิมา ศิริคำห...
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ศิริคำหอม
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกHD37.T5 ส772ก 2542,658.3124 ส 759 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ : ข้อเสนอแนะแนวนโยบายเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รา...
ชื่อผู้แต่งใจทิพย์ ณ สงขลา
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบระบบการให้ สุขศึกษาโรคเอดส์ แก่หญิงบริการโดยตรง / สมชัย จิรโรจน์...
ชื่อผู้แต่งสมชัย จิรโรจน์วัฒน.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกRA644.A25 ส238ก 2539,616.9792 ส 148 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ / นิเชต สุนทรพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งนิเชต สุนทรพิทักษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู, 2535.
เลขเรียกQ183.4.T5 น564 2535,507 น32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ / สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2556?]
เลขเรียกLB1028.55 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ในวิทยาลัยครูสหวิทยาลัยอีสานเหนือ / ปริ...
ชื่อผู้แต่งเจริญ แพงคำฮัก
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกวจ 371.33 จ84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา