Found: 1,631  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา / [บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, ศิริวรรณ อนันต์โท, สมถวิล ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
เลขเรียกLB1044.87 ร399,371.33467 ร399 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 12 ปี นนทรีเน็ต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2544?].
เลขเรียกLG395.ท9ก7 ย65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
เลขเรียกLG395.B335 ร6ย 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความเพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [text] / มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553
เลขเรียกสร 378.593 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ จัดทำโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558
เลขเรียกLB1028.3 �111,อ 923.1593 ห111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesktop publishing สู่ e-book : เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ คล้ายสังข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ1033.E43 จ63 2555,070.5730285 จ477ด 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDVM.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลอฟตี้.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEd innovation Symposium 2007 : from strategy to quality of learners วันที่ 6-7 กันยายน 2550 ณ โรงแรม...
ชื่อผู้แต่งEd Innovation Symposium (2550 : ระยอง)
พิมพลักษณ์ระยอง : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก371.33 อ887อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGoogle classroom / นพ มหิษานนท์.
ชื่อผู้แต่งนพ มหิษานนท์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น , 2561.
เลขเรียกTK5105.885.G66 น33 2561,371.1024 น16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องICT แหล่งเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน [CD-ROM] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกLB1028.3 อ992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMedia for education : สื่อเพื่อการศึกษา / สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา, 2550.
เลขเรียกLB1043.5 ส876m 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPULINET Journal.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2557-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษาขั้น...
ชื่อผู้แต่งถาวร พอสม
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : 2557.
เลขเรียก371.334 ถ227ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการประเมินหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ที่มีต่อผลการฝึกอบรม ของโรงงานอุตสาหกรรม / สุทธิมา ศิริคำห...
ชื่อผู้แต่งสุทธิมา ศิริคำหอม
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกHD37.T5 ส772ก 2542,658.3124 ส 759 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเขียนบทเรียนโปรแกรม / โดย กรองกาญจน์ อรุณรัตน์
ชื่อผู้แต่งกรองกาญจน์ อรุณรัตน์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียกLB1028.5 .ก17,371.39442 ก185ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา