Found: 660  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สูตร มหัศจรรย์ปุ๋ยชีวภาพ / บุญลือ สุขเกษม ; บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด.
ชื่อผู้แต่งบุญลือ สุขเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2547.
เลขเรียกS654.5 บ561 2547,631.8 บ 632 ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี / Esteve Pujol i Pons, เขียน ; Ines Luz Gonzalez ; ภาพประกอบ, กัญญารัตน์ จิร...
ชื่อผู้แต่งอี ปองส์, เอสเตเว ปูยอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกLB1060 ป513,170 อ772ย 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษากระบวนการผลิตภัณฑ์ก้างปลาปรุงรส = The study proces...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา ชมใจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการใช้น้ำลูกเดือยทดแทนน้ำนมวัวในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต = Use of...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณิการ์ สืบสายลา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 891 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการเก็บมะม่วง (พันธุ์แรด) ในสภาพบรรยากาศควบคุม = Controlled a...
ชื่อผู้แต่งเดือนรุ่ง เบญจมาศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCatalog technology / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2556
เลขเรียกT173.8 ค919 [2556],ส.ร. 621.8 ว346ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of processing conditions on characteristics, nutrition value and Antioxidant Activity of Gac...
ชื่อผู้แต่งWarangkana angkananon.
พิมพลักษณ์Nakhon-sri-thammarat : Walailak University, 2015.
เลขเรียกSB351.C8 W253 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP กับทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ. เชียงใหม่ ปี 2544 : เอกสารประกอบการเสวนา 22 - 23 มีนาคม 2544...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่, 2544.
เลขเรียก664.02 จ551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย [electronic resource] / โดย สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกTP373.5 ส7จ 2547eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกTP370 ส882 2544,664.02 ส882จ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
เลขเรียก664.02 ส882จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกTP370 ส882G 2547,664.02 ส882จ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
เลขเรียกTP370 ส882 2546,WA695 ส882ร 2546,664.02 ส882จ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
เลขเรียกTP373.5 ส7จ 2545,664.02 ส47จ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล กีรติพิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2543.
เลขเรียกTP372.7 ส75,664 ส47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา