Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3 = 3th National technical se...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตแห่งชาติ (ครั้งที่ 3 : 2548 : เพชรบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกS571 ก525 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 = 7th National postharvest technology ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ (ครั้งที่ 7 : 2552 : กระบี่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2552.
เลขเรียกS571 ก525 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 = 8th National postharvest technology ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2553 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2553.
เลขเรียกS571 ก525 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ; 25-26 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติสำนักว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 7 : 2549 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้).
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สำนักงานวิจัยและส่งเสริมการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2549.
เลขเรียก630.07 ก475บ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550 ภาคบรรยาย 29-30 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. การประชุมวิชาการ (2550 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียกS542.T52M3 ม862 2550,630 ม857ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 : ภาคบรรยาย / สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียกS540.A2 ร451 2553,016.63 ก569ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 7 ภาคบรรยาย 25-26 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 7 : 2549 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้).
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนัก, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549 / กรมประมง.
ชื่อผู้แต่งกรมประมง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมฯ, 2549.
เลขเรียก639 ก17ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 17 / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2543.
เลขเรียกLG395.ท9ท79 อ722,016 ส14ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 18 ราชมงคลวิชาการ'44 ระหว่างวันที่ 1...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 18 : 2544 : ศูนย์กลางราชมงคล)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและมัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545.
เลขเรียกT163.T5 ท592รง 2544,620 ท592ร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ครั้งที่ 18 : 2544 : ปทุมธานี)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันฯ, 2544.
เลขเรียกLG395.T5ท73 ร644 2544,016 ส14ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในระหว่างปี 2540-2542 / คณะผู้จัดทำ มย...
ชื่อผู้แต่งสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. ส่วนวิจัยและพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543.
เลขเรียกZ5055.ท95 ม66 2543,016 ส215ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในระหว่างปี ... / ส่วนวิจัยและพัฒนา สำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตราฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540-.
เลขเรียก016.0014 ห146
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในระหว่างปี 2538-2540 / มยุรี สิงห์ไข่ม...
ชื่อผู้แต่งมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก016.5 ท119ห 2538-40
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา