Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMarathon : อินเทอร์เน็ต การเมือง วัฒนธรรม ฉบับออกตัว / บรรณาธิการ นฤมล กล้าทุกวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2555.
เลขเรียกHM756 ม64,004.67 ม64ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน = Laws and ethics of mass communication / สุทิติ ขัตติยะ.
ชื่อผู้แต่งสุทิติ ขัตติยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.เปเปอร์เฮาส์ จำกัด, 2556.
เลขเรียกKPT3482 ส6ก 2550,343.099 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนวดเพื่อการบำบัดเบื้องต้น / พินัยลัค ตันติลีปิกร และ ปรียาภรณ์ สองศร
ชื่อผู้แต่งพินัยลัค ตันติลีปิกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
เลขเรียกUG1310 จ424 2559,WB537 พ684ก 2556,615.822 พ686ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเรื่องกฎหมายกับการปฏิสนธิเทียมและการคัดเลือกทางพันธุกรรม วันที่ 22 ตุลาคม 2...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec), 2548.
เลขเรียกRG134 ก481,WP565 ก481 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครด้านจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : ...
ชื่อผู้แต่งปทีป เมธาคุณวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก174.90904 ป153ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในรายการโทรทัศน์ = A content analysis of monality in television prog...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา คูหากาญจน์.
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยหนังสือภาพประกอบการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งนภีสี ศรีวัฒนทรัพย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLB3609 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา [electronic reso...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ รุ้งลาวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ : รายงานสรุปผลการสังเคราะห์โครงการวิจัย / หัวหน้าโครงการวิจัย สุกัญญา...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา สุดบรรทัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552
เลขเรียกBF311 ร451,302.2 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / อ...
ชื่อผู้แต่งอำนวย หนูพริก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับวัฒนธรรมข้ามชาติกับภาวะทางจริยธรรมของเยาวชนไทยในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน / กิตติภูมิ วิเศษศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยกับเทคโนโลยี / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2540.
เลขเรียก601 พ17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยสู่ยุคไอที / พระพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2550.
เลขเรียกBQ4570.T42 พ17 2550,294.3378 พ1711ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม / วิจัยและเรียบเรียง ...
ชื่อผู้แต่งเท็กซ์เตอร์, โรเบิร์ต บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและการสื่อสารอีสต์เวสต์เซ็นเตอร์, 2534.
เลขเรียกDS568.7 .ท76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา