Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE.Q. ปัญญานำของมนุษยชาติ / อุษณีย์ โพธิสุข
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ โพธิสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฟมิลี่ไดเรค, 2542.
เลขเรียกHQ772 อ863,649.155 อ485ส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน / ประกฤติ พูลพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งประกฤติ พูลพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547.
เลขเรียกLC4601 ป46,371.928 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ : เอกสารการสอนชุดวิชา 21010 = Caring for early childhood with...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
เลขเรียก649.14 ส418ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดมหาสารคามที่มีอายุ 2-8 ปี โดยการใช้กิจ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลี้ยง ทุมทอง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกRJ53.P5 บ565,วจ 612.74 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกNX652.พ62 ช63 2544,371.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั...
ชื่อผู้แต่งสุรีพร กัลปดี.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.9 ส473ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเด็กออทิสติก / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543.
เลขเรียกRJ506.A9 ก494,371.9 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม = Participa...
ชื่อผู้แต่งเวทินี สุขมาก
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549
เลขเรียกวจ 649.15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการและการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ (ครั้งที่ 6 : 2557 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะ, 2557.
เลขเรียกHV1559.T5 ก525 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง:กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก : ...
ชื่อผู้แต่งปณิชกา จีรพรชัย.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม , 2545.
เลขเรียกว649.15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาโอกาสทางธุรกิจในการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กพิเศษ = Feasibility for special care nursery business /...
ชื่อผู้แต่งกฤษณา เที่ยงบางหลวง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก362.712 ก282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปัญญาเลิศ : รายงานการวิจัย / โดย ผกา สัตยธรรม
ชื่อผู้แต่งผกา สัตยธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก649.151
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในชุมชน / กุลยา ก่อสุวรรณ, ยุวดี วิริยางกูร, จีรพัฒน์ ศิริรักษ์
ชื่อผู้แต่งกุลยา ก่อสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
เลขเรียกWS 103 ก247ก 2553,649.15 ก476ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมบำบัดในเด็กพิเศษ / เรียบเรียงโดย มยุรี เพชรอักษร
ชื่อผู้แต่งมยุรี เพชรอักษร
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528.
เลขเรียกRJ53.O 25 ม189,WB555 ม189ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา