Found: 555  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็ก ที่มีความสามารถพิเศษ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; สมชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฎิรูปการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC3998 T5 ส63 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกศ., 2544.
เลขเรียกLC3993 ค356 2544,371.95 ค121ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / โดย National Association for Gifted Childr...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2543.
เลขเรียกLC3993 ส728,371.95 ค121ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มจธ. กับนวัตกรรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ธ ห556 ล.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง568 ความรักของคนพิเศษ / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
ชื่อผู้แต่งอติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRK 55.H3 อ143ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 คำถามสำคัญกับการศึกษาพิเศษ
ชื่อผู้แต่งมานิต สิทธิศร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2544.
เลขเรียก371.9 ม63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE.Q. ปัญญานำของมนุษยชาติ / อุษณีย์ โพธิสุข
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ โพธิสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฟมิลี่ไดเรค, 2542.
เลขเรียกHQ772 อ863,649.155 อ485ส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องL.D. ดี. เด่น. ด้อย. (เข้าใจและช่วยเหลือ) / ศรียา นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งศรียา นิยมธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, [254?]
เลขเรียกRJ506.L4 ศ239,371.9 ศ17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องL.D. สร้างปมเด่นเสริมปมด้อย (เข้าใจและช่วยเหลือ) / ผู้เขียน ศรียา นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งศรียา นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, [2548?].
เลขเรียกLC4818 ศ46,371.91 ศ239อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLD : เข้าใจ & ช่วยเหลือ / ศรียา นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งศรียา นิยมธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ. อาร์ท, 2542.
เลขเรียกLC4704 ศ239L 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / วาระดี ชาญวิรัตน์ text
ชื่อผู้แต่งวาระดี ชาญวิรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555
เลขเรียก371.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างค่ายศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ทส์ปอยท์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกLC3970 ช489,700 ช23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตรา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ (2557 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557
เลขเรียกLC3987.T5 ก482ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา