Found: 114  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม / สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2542.
เลขเรียกวจ 371.9 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ : รายงานการวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกLC89 ร451 2545,ว371.9 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / คณะผู...
ชื่อผู้แต่งฐาปณีย์ แสงสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.
เลขเรียกLC1203.T4 ส-ก 2562,371.9046 ก452ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนปกติเขตกรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ อุไรวรร...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก371.928 อ4977ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กพิการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน...
ชื่อผู้แต่งอภัย จันทร์งาม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกLC1203.ท9 อ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน และกระบวนการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการประถมศึกษา สำหรับเด็...
ชื่อผู้แต่งเทียมจิต ประยูรทอง
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก371.91 ท 899 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับพฤติกรรมการจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ สำหรับนักเรียนที่มีความพร่องทางด้านสติปัญญาระดับชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งวิธันยา เจริญราช.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก371.928 ว3411ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กบกพร่องทางการเห็นในระยะแรกเริ่ม : รายงานการวิจัย เรื่อง / กมลวรรณ อิน...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ อินอร่าม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนตาบอด / ดวงกมล คำเลื่อม
ชื่อผู้แต่งดวงกมล คำเลื่อม
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก371.334 ด 256 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / วไลลักษณ์ สุทธิเวสน์วรากุ...
ชื่อผู้แต่งวไลลักษณ์ สุทธิเวสน์วรากุล.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก371.912 ว356ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งบุญรัตน์ ฐิตยานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกLC4029 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการวัยเรียนตามบ้าน / วิทยานิพนธ์ ของ บุรินท...
ชื่อผู้แต่งบุรินทร์ สารีคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.91 บ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = The development of the suppo...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐ์ฎา แก้วจินดา
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกLC4037 ก128ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มนอกกำลังแรงงาน / ขัตติยา กรรณสูต, จตุรงค์ บุณ...
ชื่อผู้แต่งขัตติยา กรรณสูต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกHD4824.5.T4 ข63 2546,361.9593 ข114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา