Found: 107  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / คณะผู...
ชื่อผู้แต่งฐาปณีย์ แสงสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562.
เลขเรียกLC1203.T4 ส-ก 2562,371.9046 ก452ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนปกติเขตกรุงเทพมหานคร / วิทยานิพนธ์ของ อุไรวรร...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ เจริญถาวรพาณิช.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก371.928 อ4977ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของเด็กพิการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน...
ชื่อผู้แต่งอภัย จันทร์งาม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกLC1203.ท9 อ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน และกระบวนการดำเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการประถมศึกษา สำหรับเด็...
ชื่อผู้แต่งเทียมจิต ประยูรทอง
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก371.91 ท 899 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับพฤติกรรมการจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ สำหรับนักเรียนที่มีความพร่องทางด้านสติปัญญาระดับชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งวิธันยา เจริญราช.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก371.928 ว3411ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนตาบอด / ดวงกมล คำเลื่อม
ชื่อผู้แต่งดวงกมล คำเลื่อม
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก371.334 ด 256 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / วไลลักษณ์ สุทธิเวสน์วรากุ...
ชื่อผู้แต่งวไลลักษณ์ สุทธิเวสน์วรากุล.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก371.912 ว356ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งบุญรัตน์ ฐิตยานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกLC4029 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการวัยเรียนตามบ้าน / วิทยานิพนธ์ ของ บุรินท...
ชื่อผู้แต่งบุรินทร์ สารีคำ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.91 บ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = The development of the suppo...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐ์ฎา แก้วจินดา
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกLC4037 ก128ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย = The Developmen...
ชื่อผู้แต่งกรรวิภาร์ หงษ์งาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกว 371.9046 ก181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานสำหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำความคุ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกLC4019.8 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพื้น...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ บัวพันธ์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก371.92 ส47ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพื้น...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ บัวพันธ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก371.916 ส477ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา