Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกชายให้เก่ง ดี มี ความสุข = Self-esteem for boys / Elizabeth Hartley-Brewer ; ธน...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บูรว์เวอร์, เอลิซาเบ็ธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2550.
เลขเรียก649.132 ฮ359ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกชายให้เก่ง ดี มีความสุข = 100Self-esteem for boys / Elizabeth Hartley-Brewer ; แปลโ...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์, เอลิซาเบ็ธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2550
เลขเรียก649.132 ฮ359ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกชายให้เก่งดี มีความสุข = 100 Self-esteem for boys / แปลโดย ธนารัตน์ สุดตระการ ; [...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์, เอลิซาเบ็ธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี, 2548.
เลขเรียกHQ755 ฮ359,649.132 ฮ359ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธีสู่ความเป็นหนุ่มมาดดีมีสไตล์ / John Bridges and Bryan Curtis, เขียน ; รัชนี เอนกพีระศักดิ์, ...
ชื่อผู้แต่งบริดเจส, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกGT 1520 บ215ห 2550,395 บ 211 ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง65 คำถามที่เด็กผู้ชายสนใจ / ยูน ฮี จอง ; ธนวดี บุญล้วน แปล.
ชื่อผู้แต่งยูน, ฮีจอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2551.
เลขเรียกHQ775 ย7ห 2551,305.230 ย415ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRaising boys ลูกชาย เลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising boys : why boys are different - and how to help th...
ชื่อผู้แต่งบิดอล์ฟ, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกHQ777 บ329ร 2556,649.1 บ73ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRaising boys ลูกชายเลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising boys : why boys are different - and how to help the...
ชื่อผู้แต่งบิดอล์ฟ, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2557
เลขเรียกHQ775 บ329 2557,WS105.5.C3 บ6ร 2556,649.132 บ329ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดสัดส่วนร่างกายเบื้องต้นของนักเรียนชายไทยระดับประถมศึกษา [electronic resource] = Preliminary an...
ชื่อผู้แต่งอธิกมาส ชนะบวรสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและการปรับเปลี่ยนความเป็นเพศและการจินตนาการทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นชาย = Social construct and tr...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2508-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม / รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร
ชื่อผู้แต่งนฤมล นิราทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกHM 831 น916 2559,303.4 น276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม / นิเทศ ตินณะกุล.
ชื่อผู้แต่งนิเทศ ตินณะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกHM101 .น67 2546,303.4 น31ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม / นิเทศ ตินณะกุล.
ชื่อผู้แต่งนิเทศ ตินณะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก303.4 น354ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทอม ซอว์เยอร์ผจญภัย = The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain ; Nick Bullard เรียบเรียง ; Paul F...
ชื่อผู้แต่งเคลเมนส์, แซมวล แลงฮอร์น ค.ศ.1835-1910.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกPE1128.A2 .ค74 2551,428.4 ส143ล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา