Found: 272  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / [ผู้วิจัย, เรืองศัก...
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกZ1003 ร863 2550,372.4 ร863ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กตามแนวคิดชุมชนแห่งการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย...
ชื่อผู้แต่งรังรอง สมมิตร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย / [คณะวิจัย เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ... และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548.
เลขเรียกLB1139.23 ก4 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย / [ผู้วิจัย, เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, ทิ...
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียกLB1139.35.M67 ร863 2550,372.21 ร863ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าว ด้วยวิธีบูรณาการการสอนตามแนวสะตีมศึกษาของเด็กปฐมวัยโดยชุมชนม...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ ศรีอำนวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2561.
เลขเรียกวจ 372.218 อ226ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย = Educational management...
ชื่อผู้แต่งเครือฟ้า สิงห์ทองลา
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษากับพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในส...
ชื่อผู้แต่งตุ๊กตา สิมาเลาเต่า
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB2805 ต72 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงข...
ชื่อผู้แต่งนฤดี บุญชุม
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกLB1139.3.T5 น43 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ของ วริษา ผลท...
ชื่อผู้แต่งวริษา ผลทิพย์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.21 ว173ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย = Organization of early ch...
ชื่อผู้แต่งวริษา ผลทิพย์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก372.21 ว173ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย / ปริญญานิพนธ์ของ ...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก372.21 ศ484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย / ปริญญานิพนธ์ ของ นิตยา ศรีมกุฏพันธุ์ .
ชื่อผู้แต่งนิตยา ศรีมกุฎพันธุ์.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2548.
เลขเรียกว 372.21 น578ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก...
ชื่อผู้แต่งธนพรรณ เพรชเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย / การศึกษาค...
ชื่อผู้แต่งฐิดาภา จันปุ่ม
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 372.21 ฐ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย / วิทยานิพนธ์ข...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ทิพา สุวรรณศรี.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.21 พ 323 ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา