Found: 309  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก / สุวรรณา บัวพันธ์, กชกร ชิณะวงศ์ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา บัวพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกHQ773 ส873ด 2548,305.23 ส75ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGamer Zone วังวนเด็กติดเกม / ป.ไชยนิชย์
ชื่อผู้แต่งป.ไชยนิชย์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สมูทบุค, 2550
เลขเรียกGV 1469.2 ป111ว 2550,794.8 ป111ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2550
เลขเรียกHV800.T53U26 ก46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเข้าสู่การเป็นเด็กเร่ร่อน กรณีศึกษาเฉพาะเด็กขอทาน บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สาย จ.เชี...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ภู่คล้าย
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHV887.T5 ส838ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว : เอกสารประกอบการประชุมสัมนาวิชาการผู้พิพากษาส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว (2543 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว, 2543.
เลขเรียก345.08 ก485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการเด็กป่วนในห้องเรียน / ลัดดา ภู่เกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล และ นวรัตน์ สุขวัฒนาสิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกLB3013 ก17 2551,371.1024 ก17 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน / นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและครอบครัว, 2552.
เลขเรียกLB3012.4.ท9 น24,371.782 น146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : แนวคิดทางสังคมวิทยา / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียกHV6251 ว486,364.36 ว486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น / วาทินี จันทร์เจริญ
ชื่อผู้แต่งวาทินี จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง / โดย ชุตินันท์ บุญฉ่ำ ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งชุตินันท์ บุญฉ่ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2515.
เลขเรียก371.93 ช244ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครององค์กรและเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกศ, 2543.
เลขเรียกLC46 ว386,วจ 371.93 ส215ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์ / ศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC46 ข226,วจ 371.9 ศ415ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเด็กต่างด้าวพื้นที่ชายแดน : ประสบการณ์จากจังหวัดตาก / บรรณาธิการ ศุภวัลย์ พลายน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกHQ773 ก446 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 25-26 พฤศจิกายน 2536 ณ ห้...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก (2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2538.
เลขเรียก370.194 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา