Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFactors influencing child workers' migration from Lao PDR to Thailand and its consequences : a case...
ชื่อผู้แต่งSyvongsay Changpitikoun.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดย กระทรวงแรงงานร่วมกับ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2549.
เลขเรียกHD8700.55 ก4 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดยกระทรวงแรงงานร่วมกับสภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
เลขเรียกHD8700.55 ก188 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงานระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดย กระทรวงแรงงาน และสภาที...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวนอกระบบเชื้อสายมอญ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร / โดย ปถมาภรณ์...
ชื่อผู้แต่งปถมาภรณ์ ดำรงสุนทรชัย, 2527-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]
เลขเรียกKPT1542 .ป346 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีการดำเนินมาตรการต่อเด็กและ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ ธนกาญจน์ 2493-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเด็กต่างด้าวพื้นที่ชายแดน : ประสบการณ์จากจังหวัดตาก / บรรณาธิการ ศุภวัลย์ พลายน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกHQ773 ก446 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของประเทศไทยเพื่อการส่งออกสินค้าไ...
ชื่อผู้แต่งชนิกานต์ ธนูพิทักษ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการของเด็กต่างชาติ : กรณีศึกษาเด็กพม่าในจังหวัดระนอง / ผู้เขียน อมรทิพย์ อมราภิบ...
ชื่อผู้แต่งอมรทิพย์ อมราภิบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกHV640.5.B9 อ44,362.708691 อ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์มุมมองของครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กต่างด้าวในโรงเรียน : การวิจัยเชิงผสม / รัตนพงศ์ ...
ชื่อผู้แต่งรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : เอกสารเชิงนโยบาย = Migrant children's education in T...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, [2014]
เลขเรียกHD6300 ก522 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงมนุษย์ด้านการศึกษาของเด็กต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร = Human security on education among mi...
ชื่อผู้แต่งนัยน์ปพร สิปปภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกLC3747.T5 น6ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตของเด็กพลัดถิ่นในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร / โดย กรรณิกา กล่อมวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา กล่อมวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกHD8700.55.Z8ส6 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุทธิพร บุญมาก
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร บุญมาก
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560
เลขเรียกH62 ส73 2560,001.42 ส444ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการจัดการศึกษาแก่ลูกแรงงานต่างชาติในประเทศไทย / ทวีสิทธิ์ ใจห้าว, เร...
ชื่อผู้แต่งทวีสิทธิ์ ใจห้าว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกLC5157.5.T5 ท56 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา