Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เดือนที่บ้านปรานี ความสุขจากมิตรภาพและความสำเร็จทีละก้าวเล็กๆ / บันทึกโดย, จารุปภา วะสี.
ชื่อผู้แต่งจารุปภา วะสี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกLB1027.25 จ645,371.3 จ326ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy Genius เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด / ทวีพล เขียนนุกูล.
ชื่อผู้แต่งทวีพล เขียนนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551.
เลขเรียกHQ769 ท55,155.4 ท17ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็ก / สุขุมาล เกษมสุข
ชื่อผู้แต่งสุขุมาล เกษมสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLC315.T5 ส745,372.0114 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย = Developing young children / นิตยา ประพฤติกิจ
ชื่อผู้แต่งนิตยา ประพฤติกิจ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2536.
เลขเรียกLB1115 น577,372.21 น577ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ...
ชื่อผู้แต่งรัตนมณีพร ลิลเยบลอด
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียก155.413 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะกับกิจกรรมในวงกลมที่มีผลต่อความคิ...
ชื่อผู้แต่งเยาวนา ดลแม้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535
เลขเรียกปพ 370.118 ย853ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างวินัยในชั้นปฐมวัย = Creating discipline in the early childhood classroom / Nancy Leatzow, ...
ชื่อผู้แต่งลีทโชว์, แนนซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.
เลขเรียกLB1507 ล512,305.231 ล512ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย : เอกสารการสอนชุดวิชา 21003 = Play, toys, and playthi...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก371.337 ก513 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทยและพุทธวิธีในการสอน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2557, [2014]
เลขเรียกBQ4570.E3 พ349ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทยและพุทธวิธีในการสอน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2557
เลขเรียก370.114 พ349ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก / รุ่งอรุณ เขียวพุ่มพวง.
ชื่อผู้แต่งรุ่งอรุณ เขียวพุ่มพวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557.
เลขเรียกGV182.9 ร7ก 2557,170 ก636
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม / เนื่องน้อย บุณยเนตร
ชื่อผู้แต่งเนื่องน้อย บุณยเนตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2557.
เลขเรียกHV6053 น881 2557,340.11 น881ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งและกิจกรรมการเล่นเครื่อง...
ชื่อผู้แต่งบุบผา พรหมศร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2542.
เลขเรียกว 372.218 บ638ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา