Found: 172  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537]
เลขเรียกHD7801 ก46,331 ก218จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ฉบับใช้งาน / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงค์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537.
เลขเรียกKPT1368 ร636 2537,344.01 ร636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน / สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548.
เลขเรียกKPT1362 ส769,344.01 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร / วิจิตร (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตธรรม, 2539.
เลขเรียกK1705.4 ว6ก 2539,344.59301 ว522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดย กระทรวงแรงงานร่วมกับ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2549.
เลขเรียกHD8700.55 ก4 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดยกระทรวงแรงงานร่วมกับสภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
เลขเรียกHD8700.55 ก188 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : แนวคิดทางสังคมวิทยา / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียกHV6251 ว486,364.36 ว486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 25-26 พฤศจิกายน 2536 ณ ห้...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก (2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2538.
เลขเรียก370.194 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจ้างงานกับแผนพัฒนาฉบับที่หกของประเทศไทย = Employment Issues and Policies for Thailand's Sixth Pla...
ชื่อผู้แต่งผาสุก พงษ์ไพจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจ้างเหมาในกิจการต่อเนื่องประมงและผลกระทบต่อแรงงานเด็ก กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร = Subcontracting...
ชื่อผู้แต่งไพรินทร์ มากเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกHD8039.F6752ท9 พ94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งเกื้อ วงศ์บุญสิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาฯ, 2534.
เลขเรียกHQ1750.56 .ก6111,305.4 ก861ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก / ละออ วัจนะสาริกากุล = Implementation of state ...
ชื่อผู้แต่งละออ วัจนะสาริกากุล
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของประเทศไทยเพื่อการส่งออกสินค้าไ...
ชื่อผู้แต่งชนิกานต์ ธนูพิทักษ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนบนท้องถนน : ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร / คณะผู้วิจัย, กมลทิพย์ คติ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการอาสาร่วมพัฒนาชุมชน ทบวงมหาวิทยาลัย : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : มูลนิธิกัลปพฤกษ์, 2527.
เลขเรียก331.38 ก470
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา