Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเมืองใต้ : สาระความรู้เพื่อความเข้าใจแผ่นดินผู้คนและวัฒนธรรม / ประพนธ์ เรืองณรงค์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553.
เลขเรียกDS588.ต9 ป414 2553,959.3 ป298ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 รอบ 96 ปี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 378.593 จ249ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[การอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม] / กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551.
เลขเรียกND2835.ก1 ศ66 2551,751.73 ศ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSamurai of Ayutthaya : Yamada Nagamasa, Japanese warrior and merchant in early seventeenth-century ...
ชื่อผู้แต่งPolenghi, Cesare.
พิมพลักษณ์Bangkok : White Lotus, 2009.
เลขเรียกDS872.Y27 P64,959.3024 P765S
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2550 : คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2550
เลขเรียก320 ก171
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเก่า เล่าเรื่อง / วรรณศิริ เดชะคุปต์, ปรีดี พิศภูมิวิถี.
ชื่อผู้แต่งวรรณศิริ เดชะคุปต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียกDS589.พ2 ว44,959.304 บ923ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลการเมือง เกมอำนาจ ยุคไพร่ผงาด อำมาตย์ซ่อนเล็บ / ทีมข่าวการเมืองมติชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกJQ1749.A15 ก285 2555,320.9593 ก285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเชิงสังเคราะห์ = Synthesis-type thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2554.
เลขเรียกBF441 ก768 2554,153.42 ก57ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
ชื่อผู้แต่งศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกHF5549 .ศ66 2556,658.3 ศ439ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่มขืน : มายาคติ และความรุนแรงซ้ำซ้อน / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมเพศวิถีศึกษา, 2558
เลขเรียกHV6558 ข4 2558,364.1532 ข237ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไร้อดีต / ซอง อานุย , เขียน ; จิตรเกษม สีบุญเรือง, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอานุย, ซอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล , 2519
เลขเรียก843.8 อ225ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยกันก่อนทักษิณล่ม / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2549.
เลขเรียกJQ1745 .ก74 2549,330.9593 ก84ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา