Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์คำทำนายในใบเซียมซีของวัดหวังต้าเซียน/ สุภาพ การัมย์..
ชื่อผู้แต่งสุภาพ การัมย์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกBF1775 ส838 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมใบเซียมซีของวัดในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/ ศักดิ์...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิทธิ์ แสงสิงห์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
เลขเรียกBF1775 ศ332 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องการเสี่ยงเซียมซีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม / โดย วราภรณ์ แ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ แซ่ลิ้ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551.
เลขเรียกBF1891.E84 ว46,ว 294.3135 ว321ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง วรรณกรรมคำทำนายใบเซียมซี / ชาคริต อนันทราวัน
ชื่อผู้แต่งชาคริต อนันทราวัน
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก895.911009 ช463ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องวรรณกรรมคำทำนายใบเซียมซี / ชาคริต อนันทราวัน
ชื่อผู้แต่งชาคริต อนันทราวัน
พิมพลักษณ์เลย : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูเลย, 2530.
เลขเรียกCB158 .ช21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์ / สุปรียา หัสชู = Rit...
ชื่อผู้แต่งสุปรียา หัสชู
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์ = Ritual patterns,sign...
ชื่อผู้แต่งสุปรียา หัสชู.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกP92.ท9 ส73 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมคำทำนายใบเซียมซี : รายงานการวิจัย / ชาคริต อนันทราวัน.
ชื่อผู้แต่งชาคริต อนันทราวัน.
พิมพลักษณ์เลย : วิทยาลัยครูเลย, 2530.
เลขเรียกว895.91 ช217ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมใบเซียมซี / ชาคริต อนันทราวัน.
ชื่อผู้แต่งชาคริต อนันทราวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539.
เลขเรียกBF1779.ซ8 ช62,133.32 ช21ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมใบเซียมซีในนครศรีธรรมราช : การศึกษาวิเคราะห์ / วิมล ดำศรี.
ชื่อผู้แต่งวิมล ดำศรี.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ และสำนักศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2541.
เลขเรียก895.911 ว367ว 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมใบเซียมซีไทยและลาว = The seam-si literature in Thailand and Laos / ต่อศักดิ์ เกษมสุข
ชื่อผู้แต่งต่อศักดิ์ เกษมสุข
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกBF1891.C48 ต232ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ค่านิยมจากคำทำนายในวรรณกรรมเซียมซี : กรณีศึกษาวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / ธมนวรรณ ...
ชื่อผู้แต่งธมนวรรณ จันทร์สวย
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBF1891.C48 ธ291ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ภาพพจน์ เนื้อหา และความเชื่อจากใบเซียมซีของวัดในภาคเหนือ / เพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท์
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกBF1879.S5 พ899ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ภาพพจน์ เนื้อหา และความเชื่อจากใบเซียมซีของวัดในภาคเหนือ = A Analysis of figures of speech,...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี บูรพาวิจิตรนนท์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539.
เลขเรียกBF1779.ซ8 พ72 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ศาสตราและเซียมซี ที่พบในจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตก / ดรุณี เดชานุสรณ์.
ชื่อผู้แต่งดรุณี เดชานุสรณ์.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกBF1879.S5 ด135ว 2541,133.15 ด 236 ว 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา