Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกลุ่มท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษา บ้านห้วยเม็ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเช...
ชื่อผู้แต่งชุลีพร วิมุกตานนท์.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกHN700.55.R8 ช74EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรในชุมชน : กรณีศึกษาม่อนยาป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย / คณะผู้วิ...
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ ไชยศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2545?]
เลขเรียก362.25 ต832ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย : ด้านอาชีพ : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งวรรณวีร์ บุญคุ้ม
เลขเรียกวจ 305.26 ว262ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยโป่งผาลาด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรา...
ชื่อผู้แต่งภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
เลขเรียก915.9361 ภ418ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีด้านดนตรี (หน่อ) ของชนเผ่าลาหู่แซแล บ้านห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่...
ชื่อผู้แต่งจะงะ แสงฮอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2548
เลขเรียกGR885 ก64 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการบูรณาการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่าข่า ของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าอ่าข่าในระดับประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ อัศวยิ่งถาวร
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกDS570.อ6 ส75 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2554 : จังหวัดกร...
ชื่อผู้แต่งพรรณชฏา ศิริวรรณบุศย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกJQ1749.A5 ส-ก 2558,324.09593 พ2กกท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดเชี...
ชื่อผู้แต่งวรสฤษฏิ์ ปิงเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ JQ1749.A5 ว288,324.593 ว178ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดตาก ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ ยาทะเล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกวจ JQ1749.A5 ท115,324.593 ท152ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบทางการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถึการดำเนินชีวิตของชนเผ่าจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาเปรียบ...
ชื่อผู้แต่งรังสิต เงาแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกG155.T5 ร62 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างความเป็นหญิงชายทางสังคม และจริยธรรมในชุมชนลาหู่ : กรณีศึกษาหญิงลาหู่ = The Social Constructi...
ชื่อผู้แต่งชลดา มนตรีวัต.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกDS570.ม7 ช43 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน ที่มีผลต่อโครงสร้างสังคม-เศรษฐกิจของชุมชนบ้านแม่คี = The effects of labour mobi...
ชื่อผู้แต่งวิทยา เรืองรังสี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
เลขเรียกHD5717.5.ช8 ว63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา