Found: 977  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" : การประชุมทางวิชาการ ; วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 23 : 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกส.ร. 332.4 ก27ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 : การประชุมทางวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 20 : 2555 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 332.4 ก27ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 : การประชุมทางวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 21 : 2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
เลขเรียกส.ร. 332.4 ก27ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 : การประชุมทางวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 22 : 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกส.ร. 332.4 ก27ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงิน ตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด? : เอกสารประกอบการสัมมนาวั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง 10 ปีการดำเนินคดีตลาดเงิน ตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด? (2545 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด, 2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี กยศ : สานฝันเยาวชนไทยเข้มแข็ง / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก371.224 ส358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สมาคมบริษัทเงินทุน. / สมาคมบริษัทเงินทุน.
ชื่อผู้แต่งสมาคมบริษัทเงินทุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สมาคมบริษัทเงินทุน , 2548.
เลขเรียก332.26 ส293ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สมาคมบริษัทเงินทุน 2528-2548 = Association of finance companies / สมาคมบริษัทเงินทุน [te...
ชื่อผู้แต่งสมาคมบริษัทเงินทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมบริษัทเงินทุน, 2548
เลขเรียก332.6 ส16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สมาคมบริษัทเงินทุน = Association of finance companies / สมาคมบริษัทเงินทุน.
ชื่อผู้แต่งสมาคมบริษัทเงินทุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมบริษัทเงินทุน, 2548.
เลขเรียกHG4452.55 .A1 ส4ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สมาคมบริษัทเงินทุน = Association of finance companies / สมาคมบริษัทเงินทุน.
ชื่อผู้แต่งบริษัทเงินทุน, สมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2548.
เลขเรียกบ173ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สมาคมบริษัทเงินทุน = Association of Finance Comสมาคมบริษัทเงินทุน.panies / สมาคมบริษัทเงิ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมบริษัทเงินทุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2548.
เลขเรียกHG4452.55.A1 ส46 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สมาคมบริษัทเงินทุน = Association of Finance Companies / สมาคมบริษัทเงินทุน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2546?]
เลขเรียกHG4305 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 บริษัทจดทะเบียน รู้ลึกธุรกิจในตลาดหุ้นไทย นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์.
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดคิซูกิดอทเน็ต, 2554
เลขเรียกHG 4539 น17 2554,332.64 น17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Plan printing, 2538.
เลขเรียก690.525 ต210ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ม.ป.ป.
เลขเรียก332.3 ต199
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา