Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของเครื่องสังเวยบูชากระยาบวชในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย : กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร...
ชื่อผู้แต่งฉัตราพร ดวงสร้อย, 2504-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกเอื้องในพิธีกรรม : วัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา / ฐาปกรณ์ เครือระยา
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เครือระยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียกQK495.O64 ฐ311,390.09593 ฐ311ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกเอื้องในพิธีกรรมวัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา / ฐาปกรณ์ เครือระยา.
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เครือระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561.
เลขเรียก390.09593 ฐ311ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / คณะบรรณาธิการ, ฉัตราภรณ์ จินดาเดช, กมลพรรณ บุญสุทธิ์, พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS568.4 ป464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2562
เลขเรียกDS568 ป464 2562,อ390.22 ก169ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีไหว้ครู / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกLB2832.4.ท9 ศ65,390 ศ57พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีไหว้ครู และตำราครอบโขนละคอน / คณะข้าราชการศิลปินและนักเรียนนาฏศิลปในกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์นครกรุงเทพฯ : ไทยแบบเรียน (แผนกการพิมพ์), 2494
เลขเรียกBQ4990.T5 พ679 2494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยันต์ : มนต์ตรา ไสยเวท ความเชื่อที่ลี้ลับแห่งล้านนา / ปัญญา มนตรา.
ชื่อผู้แต่งปัญญา มนตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเวิร์ม, 2551.
เลขเรียกGR600 .ป63 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบการทำบุญ ; และ, ประเพณีนิยม
ชื่อผู้แต่งล. สุทธิแพทย์
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไทยพิทยา, 2500.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูล...
ชื่อผู้แต่งอุทัย สุขสิงห์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียกGN436.8 อ819 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะไทย / เจ้าของโครงการ : ธนาคารกรุงเทพจำกัด ; บรรณาธิการ : นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งโครงการ "ลักษณะไทย"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2552.
เลขเรียกDS568 .ค94 2552,390 พ733ล ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา