Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกDS570.ล53 บ73 2554,305.895911 บ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่ง : หมุ่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภุนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, [2538].
เลขเรียกDS570.ล53 น711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2532.
เลขเรียกDS570.ล53 น71,390.09593 น722ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีชาวไทยโซ่ง : หมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS570.ล53 น72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม / ธิดา ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539.
เลขเรียกTT113.ท9 ธ63,746.41 ธ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตก.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกGT1510 .ศ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการละคร / พจนีย์ กงตาล
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ กงตาล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก792.09593 พ176ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อยืดคอกลมของผู้บริโภคในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / สุรัชต์ แก้วมะไ...
ชื่อผู้แต่งสุรัชต์ แก้วมะไฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า : กรณีศีกษากะเหรี่ยงโปว์ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณ...
ชื่อผู้แต่งผะอบ นะมาตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544
เลขเรียกวจ 746.9 ผ259ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธนาการของวัตถุนิยม = Bondage of materialism / อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกND1460.F38 อ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน = The golden heritage of ASEAN textiles / บรรณาธิการ เผ่าทอง ทองเจ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2558.
เลขเรียกNK4777 ภ697
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าสำหรับคนอ้วน= Marketing strategy form in garment bu...
ชื่อผู้แต่งหรรษา อยู่เสนาสน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลาวโซ่ง : การแต่งกาย ประเพณีและความเชื่อ / สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, [2537]
เลขเรียกDS570.ล53 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารไทยทัศน์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ปรัชญา ปานเกตุ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกPL4205.7 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กะซองและซัมเร / สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ชื่อผู้แต่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกDS570.ก63 ส75,305.89510593 ส75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา