Found: 199  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHandbook : จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวเอง / ปลายมีนา แตงโสภา.
ชื่อผู้แต่งปลายมีนา แตงโสภา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, 2551.
เลขเรียกK1401 ป48,346.048 ป485ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.ม.ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตและเครื่องหมายการค้า = Copy Right,Patent and Trade Mark Law LA 433 / นิวัตน์ ม...
ชื่อผู้แต่งนิวัตน์ มีลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525.
เลขเรียก346.048 น37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ = Land Allocation and Condominium Laws ...
ชื่อผู้แต่งวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียก346.048 ว232ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร) พร้อมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญั...
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมหิตาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, 2532.
เลขเรียก346.048 ส265ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / บริการส่งเสริมงานตุลาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.ชุติมาการพิมพ์, 2532.
เลขเรียก346.0483 บ1731ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1 : กฎหมายลิขสิทธิ์ = Intelectual property 1 : copyright law / นิวัฒน์ มี...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ มีลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เลขเรียก346.0482 น37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 1 = Intellectual property law 1 : LA 409 (LW 425) / ปภาศรี บัวสวรรค์.
ชื่อผู้แต่งปภาศรี บัวสวรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียกKPT1155 ป164 2553,346.048 ป16ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : เอกสารประกอบการสัมมนา ... ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 18 ตุลาคม 253...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (2531 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2531.
เลขเรียก346.048 ก525ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : รวมคำอธิบายพร้อมตัวบท / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพยดา, 2548
เลขเรียก346.048 ว38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า วิธีพิจารณาคดีในศาล / สุวนัย ทะคำสอน...
ชื่อผู้แต่งสุวนัย ทะคำสอน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
เลขเรียก346.048 ส475ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ : พร้อมด้วย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ. สิทธิบัตรและ พ.ร.บ.เครื...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ มีลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร และพ.ร.บ.เครื่องหมา...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ มีลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกK น673 2546,346.048 น3711ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คดีสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (Translated English-Thai) / รชิตา ทิพย์โชติ, บรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551.
เลขเรียกK1401 ก114,341.758 ฤ172ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับสมบูรณ์ / คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์.
ชื่อผู้แต่งคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานานา สวีท, 2555.
เลขเรียกKPT1155 ค148ก,346.048 ค148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ : พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า / รวบ...
ชื่อผู้แต่งไทย [กฎหมาย ฯลฯ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2544.
เลขเรียก346.048 ท96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา