Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การรับและแสดงสัญญาณ EKG บนคอมพิวเตอร์หลายช่องสัญญาณ" / โดย โกสิน เทอดสุวรรณ, ณัฐวุฒิ แท่นคำ
ชื่อผู้แต่งโกสิน เทอดสุวรรณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องElectrocardiography for medical student / [บรรณาธิการ] โดย อภิชาต สุคนธสรรพ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ทริค ธิงค์, 2551, [2008]
เลขเรียกWG140 อ749 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจฟังเสียงหัวใจสำหรับการวินิจฉัยโรคผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ /...
ชื่อผู้แต่งสุรนันท์ น้อยมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกRC683.5.A9 ส74 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบีบอัดข้อมูลคลื่นหัวใจ โดยวิธีเลมเพลซิว = ECG Compression Using Lempel - Ziv Technique / กมล ธีระ...
ชื่อผู้แต่งกมล ธีระกาญจน์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาเครื่องECGแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์ ( ระยะที่3 ) [electronic resource] / นพพร กรณรงค์,...
ชื่อผู้แต่งนพพร กรณรงค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล / กนกพร แจ่มสมบูรณ์ [และคนอื่น ๆ 3 คน], บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย), 2560.
เลขเรียกWG140 ก491 2560,616.12 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์วัดและแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [electronic resource] = Computer electrocardiography monitor / ...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ปสันตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดวัดสัญญาณการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดย LabVIEW = Electrocadiography signal monitoring with LabVIEW / ...
ชื่อผู้แต่งณัฐนนท์ อินทนนท์.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจส่วนบุคคล [electronic resource] / ชุติมา เหล่าสะพาน.
ชื่อผู้แต่งชุติมา เหล่าสะพาน.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบวัดและบันทึกผลอัตราการเต้นของหัวใจแบบพกพาโดยอาศัยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับใช้ในงานวิจัยด้านการออกก...
ชื่อผู้แต่งวรเวทย์ ศิวประภากร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องเครื่องต้นแบบเครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = The ...
ชื่อผู้แต่งสุรพันธ์ ยิ้มมั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
เลขเรียกวจ QP112.5.E4 ส852
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [electronic resource] = ECG monitor / เอกพงษ์ แก้วมาตย์ และประกาย วิทยาศัย...
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ แก้วมาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงเชิงกลจากการทำงานของหัวใจ/ ไกรลาส มาตรมูล
ชื่อผู้แต่งไกรลาส มาตรมูล
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกRC683.5.E5 ก978ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา