Found: 105  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี ใต้ทะเลจันทบูร : แหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือบางกะไชย 2 = The 400 years beneath the Chanthaboon se...
ชื่อผู้แต่งเอิบเปรม วัชรางกูร
พิมพลักษณ์จันทบุรี : กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกCC77.U5 อ922,930.102804 อ655ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเบื้องถ้วยกะลาแตก / พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550.
เลขเรียกNK4399.ล64 พ66 2550,738.2 พ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกังไสลายคราม / วรินทราศรม.
ชื่อผู้แต่งวรินทราศรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2550.
เลขเรียกNK4399.ล64 ว44 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกังไสลายคราม / โดย วรินทราศรม [นามแฝง].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2550.
เลขเรียก738.2 ก379
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกังไสลายคราม / วรินทราศรม.
ชื่อผู้แต่งวรินทราศรม, [นามแฝง].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด, 2550.
เลขเรียกNK4156.6 .ว46 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องถ้วยจีนที่ได้จากแหล่งเรือจมเกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / โดย...
ชื่อผู้แต่งปฏิพัทธ์ สุขสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบและลวดลายเครื่องถ้วยจีนลายคราม ของหลุมขุดค้น N6W1 ในโครงการการศึกษา ขุดค้น ขุดแต่ง...
ชื่อผู้แต่งรมย์ กนิษฐานนท์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้าในสมัยอยุธยาระหว่างจีนกับอยุธยา โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่องถ้วยจีนที่งมได้...
ชื่อผู้แต่งเผ่าทอง ทองเจือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.
เลขเรียกDS575.5.จ6 ผ74 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบเครื่องถ้วยที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุท...
ชื่อผู้แต่งสุขตา พุ่มพฤกษ์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลวดลายที่ปรากฎบนเครื่องถ้วยสุโขทัย = A study of motifs executed on the surface of Sukhothai ...
ชื่อผู้แต่งอุษา ง้วนเพียรภาค.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
เลขเรียกNK4156.6.A1 อ75 2533
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยสุโขทัย = A study of motifs executed on the surface of Sukhothai...
ชื่อผู้แต่งอุษา ง้วนเพียรภาค.
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครื่องถ้วยจีนที่พบจากการขุดค้นบริเวณโรงเรียนราชินี เฉพาะพื้นที่ขุดค้น Area1 / โดย เมษา จีร...
ชื่อผู้แต่งเมษา จีระเศรษฐ.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเครื่องถ้วยจีนที่พบบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) / โดย วรรณชนก เหรียญทอง.
ชื่อผู้แต่งวรรณชนก เหรียญทอง.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา