Found: 502  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากความคิดง่ายๆ / Kim Soo-Kyung, เขียน ; พรรณนิภา น้ำใจเย็นฉ่ำ ซอง, แปล
ชื่อผู้แต่งคิม, ซูกยอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
เลขเรียกT15 ค451,608 ค74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เครื่องมือ นักบริหารสมัยใหม่ / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกHD37.T4 ว44 2547,658
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง301 วงจร = 301 circuits / ของ Elektor Publishers ; แปลและเรียบเรียงโดย วิโรจน์ แซ่โซว
ชื่อผู้แต่งอิเล็กเตอร์ พับลิเชอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535.
เลขเรียกTK7867 อล749ว 2535,621.3815 ว711ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2542.
เลขเรียกTK452 ส648,621.3 .ส648
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 3 / เอ็มแอนด์อี, บริษัท.
ชื่อผู้แต่งเอ็มแอนด์อี, บริษัท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี , 2545.
เลขเรียกTK 146 อ911ส 2544,621.3 อ-ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[การประชุมทางวิชาการของศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ ประจำปี 2539 / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสด...
ชื่อผู้แต่ง[ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2539].
เลขเรียกT177.ท9 ศ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnnual meeting 1996 : special session electronic materials / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2539.
เลขเรียกTK7870 ก475 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCurrent probe / โดย สนธยา งาเจือ, สุวิช บัวสาย
ชื่อผู้แต่งสนธยา งาเจือ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy electronics 2 : เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นด้วยทฤษฎีและปฏิบัติ / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2555.
เลขเรียกTK7815 อ769,621.381 อ72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy Electronics 2 ฉบับรวมอุปกรณ์/ ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2555.
เลขเรียกTK 7815 อ769 2555,621.3815 ท533อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy photo ถ่ายภาพสินค้ายังไงให้ขายกระฉูด / นทิสม์ ศิริวัฒนเจริญ ; วีรวุฒิ หาญสมบัติ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งนทิสม์ ศิริวัฒนเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกTR145 น151อ 2555,771 น37อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา