Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย : ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย / พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร, อัจฉราพร พงษ์ฉวี, อน...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียกDS586.5.ก65 พ64 2551,390.22 พ718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2527.
เลขเรียกBQ5025 พ327
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7, ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527.
เลขเรียกDS570.4.ร6 ก489 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมโกศ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน], 2538.
เลขเรียกDS578.32.ศ211 ก488 2538,393.09593 ก488 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2551]
เลขเรียกGT3278 .ก64 2551,อ 393.2 ส225ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่าควรเมือง / กรมธนารักษ์.
ชื่อผู้แต่งกรมธนารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, 2548.
เลขเรียกCR6080.ก2 ธ35 2548,929.8593 ธ36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช้างคู่แผ่นดิน / เรียบเรียงโดย ศศิภา ตันสิทธิ.
ชื่อผู้แต่งศศิภา ตันสิทธิ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554.
เลขเรียกSF401.ช6 ศ56 2554,636.967 ศ183ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธ เสด็จสวรรคาลัย / นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
เลขเรียก92 ภย675 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคทาจอมพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2543.
เลขเรียก929.81593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคทาจอมพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2540.
เลขเรียก929.81593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคทาจอมพล พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร / กองบัญชาการทหารสูง...
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : กอง, 2543.
เลขเรียก355.1342
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 10-11 เรื่องพระราชประเพณี ตอน 2-3 / จมื่น...
ชื่อผู้แต่งอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช), จมื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2514.
เลขเรียกDS582.6 .อ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชรถ ราชยาน : ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ / สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559
เลขเรียกส.ร. 929.9 ศ375ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา