Found: 159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี เครื่องชี้ภาวะสังคมและเครื่องชี้ภาวะสังคม 2530 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2532].
เลขเรียกHN25 ส63,304.6 ค14ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีเครื่องชี้ภาวะสังคมและเครื่องชีภาวะสังคม 2530 = Social indicators in 10 years and social indic...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียกHN700.567 ส727 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGen Y-ประเทศไทย จินตนาการถึงชาติวันพรุ่ง / กองบก. ข่าวจุดประกาย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2552.
เลขเรียกHM831 .จ67 2552,309.1593 ก52จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow to : คู่มือการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและบ้านเมือง / ชัยวัฒน์ สุรวิชัย.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุรวิชัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชัยวัฒน์ สุรวิชัย, 2559.
เลขเรียกHN700.55.A85 ช432 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMacrotrends : ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย / สฤณี อาชวานันทกุล เอื้อมพร พิชัยสนิธ ป...
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : openbook, 2552.
เลขเรียกHC59.3 .ส45 2552,330.9 ส914ม 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMacrotrends : ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย / เรื่อง, สฤณี อาชวานันทกุล, เอื้อมพร พิ...
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกHC 59.3 ส357ม 2553,330.0112 ส357ม 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (01-120-001) / สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
ชื่อผู้แต่งสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
พิมพลักษณ์พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร , 2550
เลขเรียกHN25 ส373ก 2550,306 ส731ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และกฎบัตรออตตาว่าของประชาชนตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังห...
ชื่อผู้แต่งศรีเมือง พลังฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551
เลขเรียกวจ 330.9593 ศ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของชุมชนชนบทอีสาน / ภัทรภร วีระนาคินทร์.
ชื่อผู้แต่งภัทรภร วีระนาคินทร์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด / จารุพร นิติพจน์ = A development of qualit...
ชื่อผู้แต่งจารุพร นิติพจน์ 2513-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและคุณภาพไทย / อนุชาติ พวงสำลี , อรทัย อาจอ่ำ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอนุชาติ พวงสำลี , บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541
เลขเรียก306 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย / อนุชาติ พวงสำลี...[และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541
เลขเรียกHN700.55.A8 ก64 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย / บรรณาธิการโดย อนุชาติ พวงสำลี และอรทัย อาจอ่ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2541.
เลขเรียก306 อ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย / อนุชาติ พวงสำลี, อรทัย อาจอ่ำ ; บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541.
เลขเรียกHN700.55.ก8 ก66 2541,306.361 ก493/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2550.
เลขเรียก306.361 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา