Found: 128  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSMEs good practices / ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2547.
เลขเรียกHD62.7 ส34,338.642 พ936อ ล. 3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลมหสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : โครงการสนับสน...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ สามประดิษฐ์
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 1, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : โครงการสนับส...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ สามประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1, 2546
เลขเรียก746.41 ส854ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : โครงการสนับส...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ สามประดิษฐ์
พิมพลักษณ์สระบุรี ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1 2546
เลขเรียก746.41 ส247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี : โครงการสนั...
ชื่อผู้แต่งสายฝน ธรรมวิชิต.
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1, 2546
เลขเรียก746.41 ส655ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์จักสานในลาน หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี : โครงการสนับส...
ชื่อผู้แต่งสายฝน ธรรมวิชิต
พิมพลักษณ์สระบุรี ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1 2546
เลขเรียก746.41 ส225ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอบางม่วง จังหวัดสระบุรี : โครงการสนับส...
ชื่อผู้แต่งสายฝน ธรรมวิชิต.
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1, 2546
เลขเรียก746.41 ส47ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจูด : เรื่องราวการจักสานในวิถีชีวิตของชาวบ้านทอนสู่การผลิตเพื่อการค้า / อภิรตี ดารามั่น
ชื่อผู้แต่งอภิรตี ดารามั่น
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกTS910 อ46 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร : : กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุ...
ชื่อผู้แต่งศรีสุภา นาคธน.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2562.
เลขเรียก746.412 ศ277ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน : กรณีเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิดบ้านหนองห้าง ตำบลหนองห...
ชื่อผู้แต่งรุ่งรัตน์ สุขแสง.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก746.412 ร427ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานหวายบ้านบุทม ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ...
ชื่อผู้แต่งธีระวัชร ภูระธีระ
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 658.8 ธ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพหัตถกรรมทำของที่ระลึกของชาวบ้านในเขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ / วิทยานิพนธ์ ของ ศิว...
ชื่อผู้แต่งศิวะ ศุภวิบูลย์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.
เลขเรียกว 746.7 ศ74ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าว ของชาวบ้านสะไมย์ ตำบลสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร / กิติศักดิ...
ชื่อผู้แต่งกิติศักดิ์ แสนประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก746.41 ก 740 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพหัตถกรรมสานจ่อของชาวบ้านตำบลโคกสีทองหลาง ตำบลหนองทุ่มและตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหว...
ชื่อผู้แต่งสมจิตร งามยิ่ง.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกNK3649.5 ส236ก,746.7 ส 143 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา