Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารวบรวมเครื่องจักสานโบราณภาคกลาง / นุกูล ชมภูนิช
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยครูนครปฐม, 2525
เลขเรียกอ 746.1 น41 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม / ธิดา ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539.
เลขเรียกTT113.ท9 ธ63,746.41 ธ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครปฐม ของดีเมืองนครปฐมเล่มที่ 2 / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช
พิมพลักษณ์นครปฐม: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542
เลขเรียกDS589.N3 น72 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และเครื่องจักสาน (สำหรับผลิตภัณ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกTS837 ม56,621.47 ศ702ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมนครปฐม, / สุรีพร พิพัฒน์ฐิติกร.
ชื่อผู้แต่งสุรีพร พิพัฒน์ฐิติกร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2542.
เลขเรียก306 ส49ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสลกบาตรห้วยหมอนทองกับภูมิปัญญาชาวนครปฐม / วิพุธ วิวรณ์วรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิพุธ วิวรณ์วรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียกDS589.น2 ว63 2545,746.41 ว643ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน : ปลาตะเพียนใบลาน ชุมชนหัวแหลม ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี...
ชื่อผู้แต่งขจรเดช อภิชาติตรากุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกTT190 .ข24 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องจักสานในประเทศไทย : รายงานวิจัย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : หมวดวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 2524.
เลขเรียก746.41 ว235ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสื่อหมอน สอนสาน / บรรณาธิการ, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกTT113.T48 ส952 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และเครื่องจักสาน (สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน) :...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียก621.4712 ศ529ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา