Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการบัญชี / เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา เกื้อเกตุ
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560
เลขเรียกHF5655.T5 พ72 2560,001.4 พ535ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวยาในชีวสาร / เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ทองนพเนื้อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกRS189 พ899ก 2553,QV25 พ7ก 2553,615.1 พ82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการกำจัดฟอสเฟตในน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้ผักตบชวา = Study of use water hyacinth f...
ชื่อผู้แต่งจินดา รงค์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียก628.166 จ468ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2540 : รายงานการศึกษา / ศูนย์วิเคราะห...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน. ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2540.
เลขเรียก546.22 ร925ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาค่าพารามิเตอร์ปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดโมเลกุลสีด้วยเทคนิคเซลล์ไฟฟ้าเคมี [electronic r...
ชื่อผู้แต่งชมมนัส เลิศศุภกิจสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำเบื้องต้น = Introducation to collection and preservation of water s...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2539.
เลขเรียกQH142 พ975ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการนิเวศวิทยาน้ำจืด / นันทนา คชเสนี.
ชื่อผู้แต่งนันทา คชเสนี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQH541.5.F7 น63,574.526 น-ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียกTD899.C5 ค695 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกTD370 ม371,WA686 ม61ค 2538,543 ม115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกTD370 ม371 2543,WA686 ม371ค 2543,628.161 ม622ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย ้ำเสีย [Text]
ชื่อผู้แต่งคณะกรมการจัดทำคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมไทent Center (ECX) 2535
เลขเรียกTD735 ค695 2535,WA686 ค416 2535,628.1 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / นวลพรรณ ณ ระนอง
ชื่อผู้แต่งนวลพรรณ ณ ระนอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539
เลขเรียก546.22 น17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเคมีของน้ำและน้ำทิ้ง = Water and wastewater chemistry lab.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-]
เลขเรียกQD142 ป134
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา