Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีและการเปลี่ยนแปลง...
ชื่อผู้แต่งธีรพัฒน์ สุทธิประภา
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 540 ธ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ / วิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งกิติพงศ์ กลิ่นแมน
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 632.95 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E รายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์...
ชื่อผู้แต่งเมตตา เถาว์ชาลี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียก547 ม544ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางเคมีเพื่อแสดงภาพสามมิติ วิชาเคมีรอินทรีย์ : ร...
ชื่อผู้แต่งวิภา ทัพเชียงใหม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมด...
ชื่อผู้แต่งชณิการ์ ผันผ่อน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก540 ช143ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในห้องปฏิบัติการเคมี = Learni...
ชื่อผู้แต่งธีรพงศ์ ภูพันนา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก371.3 ธ376ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึ...
ชื่อผู้แต่งณัฐมณฑน์ ทาโสม.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ,2556.
เลขเรียกว540.071 ณ342ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนมติและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องปริมาณสัมพันธ์ / จ...
ชื่อผู้แต่งจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อส่งเสริมความเ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ทองดี
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกวพ 540.7 ว486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด เบส / เปี่ยม...
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมสุข ไชยผา.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบเปรียบเทียบเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏ...
ชื่อผู้แต่งพนิดา กันยะกาญจน์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาเคมี เรื่อง ปุ๋ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Learn...
ชื่อผู้แต่งศิญาพร สุดแสนฉุน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก540 ศ332ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาเคมีเรื่อง พอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ผ่านเมือง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก540 ว379ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเร...
ชื่อผู้แต่งทิพธัญญา ดวงศรี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก540.704 ท364ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา