Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อสงสัย ไขปัญหาโรคมะเร็ง / โจแอนน์ แฟรงเคล เดลวิน, เลสลี บี. ไทสัน ; นุชนที เอกโกมลรัตน์, ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งเคลวิน, โจแอนน์ แฟรงเคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกRC263 ค769ห 2554,616.994 ค57ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChem 500 ตำราและคู่มือเคมีแผนใหม่ / ทรงศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกเคมี ฝ่ายวิจัยการศึกษา สถาบันพัฒนการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์, 2520.
เลขเรียก540.76 ท172ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCore รับตรง เคมี เล่ม 2 / นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกQD42 น616ต,540 น617ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProblems chemistry / ทีมงานนักศึกษาแพทย์วิศวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียรรุ่งโรจน์การพิมพ์, 2525.
เลขเรียกQD911 ท552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้วยตนเองจากคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ เคมีของยา/ วีระศักดิ์ สามี
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ สามี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกQV744 ว849 2551,615.19 ว849ก 21
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเงินและการธนาคาร / จรินทร์ เทศวานิช
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ เทศวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกHG221 จ166 2526,332 จ166ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถาม-คำตอบ เคมีคลินิก / บรรณาธิการ : สุวิทย์ คล่องทะเล
เลขเรียก616.0756 ค356 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครู ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 : เอกสารประกอบการสอน (เฉลยคำถามทบทวน) / สุดกมล ลาโสภา.
ชื่อผู้แต่งสุดกมล ลาโสภา.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2548.
เลขเรียก546.0076 ส44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูวิชาเคมีว035 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2526.
เลขเรียกQD42.ส2 ค695 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเคมี / วิมล พรมจันทร์
ชื่อผู้แต่งวิมล พรมจันทร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พี เอส พี, 2536.
เลขเรียกQD42 ว663ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเคมี ม.6. เล่ม 5 ว 034 : ตรงตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ สสวท. ล่าสุด / สุทัศน์ ไตรสถิตวร
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ ไตรสถิตวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2521.
เลขเรียกQD31.2 ส778ม6 ล.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเคมีวิเคราะห์ 1 / ชุติมา ศรีวิบูลย์ (เลิศชวนะกุล)
ชื่อผู้แต่งชูติมา ศรีวิบูลย์ (เลิศชวนะกุล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533
เลขเรียกQD78 ช-ค 2533,543 ช659ค 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเคมีวิเคราะห์ 1 = Handbook of analytical chemistry I / ชุติมา ศรีวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งชูติมา ศรีวิบูลย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เลขเรียกQD75.9 ช659 2544 ล.1,543 ช659ค6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ เคมี Entrance ระบบใหม่ / สุทัศน์ ไตรสถิตวร
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ ไตรสถิตวร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เทพเนรมิตการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกQD42 ส778ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา