Found: 10,629  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวทางการควบคุมและการใช้สารเคมีภัณฑ์เกษตรในไม้ผลและพืชผัก" : สรุปผลการสัมมนา ณ จังหวัดนครศรีธรรมรา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภา, [2547].
เลขเรียก632.95 น927 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1, 1, 1 - ไตรคลอโรอีเธน = 1, 1, 1 Trichloroethane : เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง /...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, 2542.
เลขเรียก547 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1, 1, 1 - ไตรคลอโรอีเธน = 1, 1, 1, - Trichloroethane / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งควบคุมมลพิษ, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542.
เลขเรียก540.102 ค175ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1, 1, 1-ไตรคลอโรอีเธน / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2542.
เลขเรียกRA1242.T66 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1 - ไตรคลอโรอีเธน = 1,1,1 - Trichloroethane / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียก540 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1 - ไตรคลอโรอีเธน = 1,1,1 - Trichloroethane / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2542.
เลขเรียก540 ค178ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1,-ไตรคลอโรอีเธน / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2542
เลขเรียก615.92 ก463ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1- ไตรคลอโรอีเธน = 1,1,1-Triehloroethane / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก540 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน / 1,1,1-TRICHLOROETHANE / กรมควบคุมมลพิษ .
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก540.102 ก169ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน = 1,1,1-Trichloroethane / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2542.
เลขเรียกQV633 ต912 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน = 1,1,1-Trichloroethane / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2542.
เลขเรียกQV633 ห159 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน = Trichloroethane / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2542
เลขเรียก363.17 ก17ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สถาบันวิจัยเคมี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อผู้แต่งเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.ป.ป.
เลขเรียกสร 540.72 ท592ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อสงสัย ไขปัญหาโรคมะเร็ง / โจแอนน์ แฟรงเคล เดลวิน, เลสลี บี. ไทสัน ; นุชนที เอกโกมลรัตน์, ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งเคลวิน, โจแอนน์ แฟรงเคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกRC263 ค769ห 2554,616.994 ค57ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา