Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสภานภาพสารอาหารในน้ำจากอ่างเก็บน้ำภูมิพล โดยวิธีเคมีวิเคราะห์และสาหร่ายวิเคราะห์ / ธีรพล ...
ชื่อผู้แต่งธีรพล คังคะเกตุ
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว. บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส615,370.72072 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลระยะหลังจากงานก่อสร้างเสร็จ= The ...
ชื่อผู้แต่งสามารถ ภู่ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2538.
เลขเรียกTC558.ท9ป6 ส64 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเขื่อนภายใต้รัฐบาลทหารพม่า : ประสบการณ์จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในรัฐคะเรนนี จากน้ำตกลอปิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาของคะเรนนี, 2549.
เลขเรียกTD195.D35 ก523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเขื่อนภายใต้รัฐบาลทหารพม่า : ประสบการณ์จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในรัฐคะเรนนีจากน้ำตกกลอปิ...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาของคะเรนนี, 2549
เลขเรียกTD195.D35 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเขื่อนภายใต้รัฐบาลทหารพม่า : ประสบการณ์จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในรัฐคะเรนนี จากน้ำตกลอปิต...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาของคะเรนนี, 2549.
เลขเรียกTC547 ก523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย = ...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร อาจมนตรี.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก333.78 ว728ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการ - Seminar ลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก = The Mekong basin : crisis - deve...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก (2549 : หนองคาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHC441 ก525ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยระหว่างพ.ศ.2525-2535 :ศึกษาการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเขื่อนน้ำโจน เขื่อ...
ชื่อผู้แต่งโดม ไกรปกรณ์.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตคิดสนุก / เลอสรร ธนสุกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งเลอสรร ธนสุกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2530.
เลขเรียกQA139 ล64 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงจากคนท้ายน้ำ : จากจีนตอนใต้ถึงชายแดนไทย-ลาว / สุมาตร์ ภูลายยาว บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2551.
เลขเรียกQH541.5.S7 ค56,333.91 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุ้มหรือไม่กับการสร้างเขื่อนแม่วงก์ / อุทิศ กุฏอินทร์
ชื่อผู้แต่งอุทิศ กุฏอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, 2556
เลขเรียกTC543 อ-ค 2556,627.8 อ824ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเขื่อนกับการพัฒนา : กรอบคิดใหม่ในการตัดสินใจโครงการขนาดใหญ่ / บรรณาธิการ ไชยณรงค์ เศร...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : เครือข่ายเฝ้าระวังแม่น้ำเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้, เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกTD195.D35 ค74 2546,627.8 อ36ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำมูลเกี่ยวกับการเปดปิด ประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล / สม...
ชื่อผู้แต่งสมชาย วงศ์เกษม.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2546
เลขเรียก307.72072 ส16ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา