Found: 228  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSmart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / เอกรินท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
เลขเรียก631.584 ส299 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ภักดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก630.715
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรบ้านสันอุ้ม หมู่...
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ใจเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกภน 633.18 บ432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างสำนึกชาวนาและการเรียนรู้ต่อการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของเด็กและเยาวชนบ้านกุดหิน ตำบลกำแม...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ พืชผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 633.18 พ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำเกษตร ไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกS605.5 ก46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อประยุกต์ในการสร้างค่านิยมรักท้องถิ่นและจิตอาสาของเยาวชน : รา...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ ทองภูเบศร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อประยุกต์ในการสร้างค่านิยมรักท้องถิ่นและจิตอาสาของเยาวชน : รา...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ ทองภูเบศร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก631.584 ท336ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อประยุกต์ในการสร้างค่านิยมรักท้องถิ่นและจิตอาสาของเยาวชน = Th...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ ทองภูเบศร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกว 631.87 ท336ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อประยุกต์ในการสร้างค่านิยมรักท้องถิ่นและจิตอาสาของเยาวชน [tex...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ ทองภูเบศร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกวจ 631.584 ท336ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและรูปแบบการขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยส...
ชื่อผู้แต่งบาลเย็น สุนันตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกภน 631.584 บ275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กเยาวชนโรงเรียนบ้านหนอ...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ทวีบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 333.7516 ส478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดของเครือข่ายกาดนัดเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ปรีดา...
ชื่อผู้แต่งปรีดา ศรีนฤวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก658.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์...ของชาวหนองตอกแป้น / พรพิตา คลังภูเขียว และคณะ
ชื่อผู้แต่งพรพิตา คลังภูเขียว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 25-
เลขเรียก630.715 พ447ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์...ของชาวหนองตอกแป้น : [BOOK] โครงการวิจัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำ...
ชื่อผู้แต่งพรพิตา คลังภูเขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.), [2550?].
เลขเรียก631.584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา