Found: 297  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533-2537 / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกLG395.K3 ส733 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand research symposium 2009 / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกQ180.ท9 ส633 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand Research Symposium 2009 : Proceedings / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิ จัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกQ180.T5 ท955 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนองานวิจัยพหุสาขาและผลงานการปฏิบัติในการพัฒนามนุษย์ : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนานานาชาติ คร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนานานาชาติ (ครั้งที่ 2 : 2551 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก016.00143 ก485กร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 26 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและส...
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก378 ก53ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 33 กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ 30 มกราคม -1กุมภาพันธ์ 2538 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 33 : 2538 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก016.63 ก475ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน = Innovative knowledge...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 8 : 2555 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ5055.T5N3 ก475 2555,วจ 001.7 ก475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 : สาขาพืช 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 / จัดโดยมห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 32 : 2537 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกS530.3 ก7พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 : สาขาสัตว์ สัตวแทย์ศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 32 : 2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกS530.3 ก7ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 26 : 2531 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกZ5814.U7.K37 ม125ก ครั้งที่ 26 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26, กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ / จ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2531
เลขเรียกS401 ม-ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 : กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 27 : 2532 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกZ5814.U7.K3 ม246ก ครั้งที่ 27 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ / จ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 27 : 2532 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียกS293 ก6ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 = The 29th Kasetsart University annual con...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 29 : 2534 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกS530.3 ม246 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา