Found: 772  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัย นิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. ; ภายในง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก630.72 น594ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536.
เลขเรียกS523 ม56,607.593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530.
เลขเรียก602 584ส 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีสถาบันวิจัยและพัมนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / [บรรณาธิการ, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.
เลขเรียกLG395.K3 ส728 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี เกษตรกำแพงแสน / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2542.
เลขเรียกLG395.ท9ก71 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2556.
เลขเรียกLG395.K3 ส647 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 / [กองบรรณาธิการ ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิโครงการหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2548]
เลขเรียกS544.5.T5 ค962ส 2548,630.9593 ก782ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี ของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533-2537.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียก630 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกLG395.T5K3 ก782ส 2533-2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533-2537 / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2537.
เลขเรียกLG395.ท9ก7 ส645,378.593 ทม0415ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กำเนิดและพัฒนาการ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียกLG395 B3322 มก111ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = 72nd Anniversary Kasetsart University : พ.ศ. 2486-2558 / บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกLG395.B34 จ688 2558,378.05 จ688(1) 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBANANA STAT PACK version 3.1 : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ / วิชชา ชาลีพรหม, วรวรรณ ศักดิ์วงศ...
ชื่อผู้แต่งวิชชา ชาลีพรหม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; [เชียงใหม่] : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2534.
เลขเรียกS540.S7 ว532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKURDI = Research infographic year 2019-2020 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2563
เลขเรียก630 ส181ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องResearch world industrial nanotechnology agriculture and food / Kasetsart University Institute for A...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.
เลขเรียกLG395.B34 ร495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา