Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ เรื่อง เกษตรยั่งยืนและทรัพยากรบนที่สูง [Text] คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
เลขเรียกS494.5.S86 ก482ก 2542,630 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเขตพื้นที่สูงทา...
ชื่อผู้แต่งพรสิริ สืบพงษ์สังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557
เลขเรียกส.ร. 630.95936 พ678ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกพืชผสมผสานบนพื้นที่สูง / เรียบเรียง, สุรพล จารุพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรที่สูง กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2541.
เลขเรียกS604.3 ก64 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้า. ชุด จากกล้า--สู่แก้ว / ชวลิต กอสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สวทช. ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกSB270.ท9 ช54,633.73 ช281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง : รายงานผลการปฏิบัติง...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกภน 630.95936 ร219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง : รายงานผลการปฏิบัติงา...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกภน 630.95936 ร219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน : จากบทเรียนของโครงการหลวงสู่เวทีนานาชาติ ; วันที่ 10-11 มิถุนายน 2547 ณ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน : จากบทเรียนของโครงการหลวงสู่เวทีนานาชาติ (2547 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง, 2547
เลขเรียกภน 630.95936 ก27กพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกษตรที่สูง = Highland agricultural development / โดย พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.
เลขเรียกS544.5.T5 พ164 2535,630.2 พ137ก 2535
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนระบบการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง ทางภาคเหนือของประเทศไทย / สุวรรณา ประณีตวตกุล, เอื้อ ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ ประณีตวตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียก630.95936 ส873ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตร พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษต...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่. กลุ่มพัฒนาวิชาการส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กลุ่มพัฒนาวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2547.
เลขเรียก664.8 ส144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน / พิทยา สรวมศิริ
ชื่อผู้แต่งพิทยา สรวมศิริ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์ , 2551
เลขเรียกS604.3 พ671ก 2551,333.73 พ671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาแฟอาราบิกา [videorecording] / วิทยากรโดย วิจิตร ถนอมถิ่น โครงการหลวง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะปลูกพืชผักและไม้ผลที่สูงในไทย / รวบรวมโดย อภิชาติ ศรีสอาด, ศุภวรรณ์ ใจแสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2552.
เลขเรียกS604.3 ค74,634 อ47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บนพื้นที่สูง กลยุทธ์และแนวปฏิบัติสำหรับ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา สรวมศิริ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัียเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกHC79.P6 พ671ค 2555,333.7313 พ234ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยการเกษตรที่สูงของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการรองรับแล:สนับสนุนโครงการหลวง : รายงานการสัมมน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กองพัฒนาเกษตรที่สูง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียก630.9593 ป483ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา